Vnitrostátní požadavky týkající se nabízení UCITS fondů v ČR

Tato stránka obsahuje informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících požadavky na nabízení uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování.

Požadavky na nabízení standardních fondů (UCITS[1]) na trhu v České republice

Právní předpisy upravující požadavky na nabízení standardních fondů (UCITS) na trhu v České Republice:

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF)

(zkratka „UCITS“, používaná v evropské legislativě odpovídá termínu „standardní fond“ podle ZISIF)

Formát a obsah propagačních materiálů a oznámení, včetně identifikace informací a dokumentů, které mají být oznámeny příslušnému orgánu před zahájením nabízení, není určen žádnými předpisy vydanými Českou národní bankou. Marketingové materiály a oznámení není třeba zasílat dopředu České národní bance. Česká národní banka je nekontroluje, neschvaluje a ani nedává předchozí souhlas k jejich použití při uvedení fondu na trh v České republice.

Všechna propagační sdělení musí být v souladu s § 242 – 244 ZISIF. Zasílání hlášení o propagačních sděleních se nevyžaduje. Česká národní banka je oprávněna vyžádat si propagační sdělení za účelem posouzení jejich souladu s relevantními právními předpisy.

Veřejné nabízení investic v České republice

Veřejně lze v České republice nabízet jen investice do zahraničního standardního fondu, který veřejné nabízení řádně notifikoval u České národní banky podle čl. 93 UCITS Směrnice, a zabezpečil splnění podmínek pro veřejné nabízení, tedy poskytování informací investorům a existenci kontaktního místa (§ 306 ZISIF).

Veřejné nabízení investic do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem v České republice upravuje § 305 – 307 ZISIF.

Zahraniční standardní fond, který hodlá veřejně nabízet investice v České republice, notifikuje svůj záměr v souladu s čl. 93 UCITS Směrnice prostřednictvím oznámení, tj. prostřednictvím standardizovaného formuláře – Vzor notifikačního dopisu pro přeshraniční distribuci UCITS fondů (anglicky), který zaslal zahraniční standardní fond příslušnému orgánu svého domovského státu.

Oznámení dle předchozího odstavce se nevyžaduje v případě omezeného nabízení investic do zahraničního standardního fondu, které nedosahuje intenzity veřejného nabízení (tzv. private placement). Kdy je nabízení veřejné, vymezuje stanovisko České národní banky „K pojmu „veřejnost“ v předpisech na finančním trhu“, včetně případů nabízení investic do zahraničního standardního fondu obchodníkům s cennými papíry, kteří je nabydou do portfolia zákazníka v rámci investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (tzv. discretionary portfolio management). Notifikace se nevyžaduje ani v případě zahraničního standardního řídícího fondu (master UCITS), pokud shromažďuje v České republice prostředky pouze od podřízených standardních fondů (feeder UCITS). Notifikace se rovněž nevyžaduje, pokud investor činí rozhodnutí investovat do zahraničního standardního fondu z vlastního podnětu (§ 295 ZISIF) ( tzv. reverse solicitation).

Česká národní banka vede v souladu s § 597 písm. d) ZISIF seznam zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny v České republice.

Zahraniční standardní fond informuje Českou národní banku o změně prospektu, zakladatelských dokumentů a sdělení klíčových informací nebo o rozšíření či zúžení okruhu tříd cenných papírů veřejně nabízených v České republice a o změně týkající se kontaktního místa přímo (§ 461 odst. 1 a 2 ZISIF) a zároveň informuje orgán dohledu domovského členského státu (čl. 93 odst. 8 směrnice UCITS). O změně informuje před provedením této změny. Upřednostňovanou formou je e-mail na adresu: podatelna@cnb.cz . Žádné určité označení předmětu e-mailu se nevyžaduje. V e-mailu označí dokument dotčený změnou, stručně charakterizuje změnu. Zvlášť se přitom označí změna vyžadující promítnutí do seznamu zahraničních standardních fondů, včetně data, ke kterému má být změna provedena. Dále zahraniční standardní fond uvede místo, zpravidla internetovou adresu, kde bude možné změněný dokument v aktualizované elektronické podobě nalézt.

Ukončení nabízení

Ustanovení upravující ukončení nabízení podle novelizovaného znění směrnice UCITS nebyly dosud do ZISIF transponovány. Při ukončení nabízení lze nicméně postupovat podle čl. 93a směrnice UCITS.

Dále uvádíme ustanovení ZISIF, která se k ukončení nabízení zahraničních standardních fondů váží.

Informační povinnosti a povinnost mít kontaktní místo ve vztahu k zahraničnímu standardnímu fondu trvají podle § 306 odst. 2 a § 307 odst. 2 ZISIF, dokud mají investoři v České republice jeho cenné papíry ve svém vlastnictví, a to bez ohledu na ukončení veřejného nabízení v České republice. Fond ale nebude vždy znát identitu svých investorů, nemusí mít ani informace o tom, kteří investoři koupili cenné papíry fondu v rámci veřejné nabídky v České republice a kteří je koupili v zahraničí, třeba i po ukončení veřejné nabídky v České republice. Splnění informační povinnosti po stanovenou dobu je navíc závislé na součinnosti investorů. Z veřejnoprávního hlediska proto lze považovat tento požadavek za splněný, pokud fond vynaloží veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby cenné papíry od investorů odkoupil.

Za úsilí, které lze v souvislosti s ukončením veřejného nabízení požadovat, považuje Česká národní banka postup, kdy zahraniční standardní fond osloví investory z České republiky a nabídne jim odkoupení cenných papírů bez případných srážek ve lhůtě alespoň 30 dnů. Tento postup odpovídá opatřením na ochranu investorů např. v oblasti řešení dopadů přeshraničních fúzí standardních fondů nebo v případě vytvoření master-feeder struktur [čl. 43(2) druhý pododstavec a 64(1)(d) Směrnice UCITS]. Pokud bude zahraniční standardní fond znát totožnost investorů v České republice, měl by je oslovit jednotlivě. Jinak je nutné uveřejnění plošné nabídky zpětného odkupu způsobem a po dobu odpovídající struktuře investorů fondu, případně struktuře typických investorů, kterým je zahraniční standardní fond určen. Přitom musí fond upozornit na důsledky ukončení veřejného nabízení v České republice pro investory.

Podfond zahraničního standardního fondu ukončuje svou činnost shodným způsobem jako zahraniční standardní fond. V případě tříd cenných papírů jde o ukončení činnosti až ve vztahu k poslední třídě cenného papíru. Do té doby se ukončení veřejného nabízení jedné třídy cenných papírů oznamuje České národní bance podle č. 93 odst. 8 UCITS Směrnice, jak se uvádí výše.

Výmaz ze seznamu České národní banky

Česká národní banka vymaže ze seznamu zahraničních investičních fondů, jejichž cenné papíry mohou být veřejně nabízeny v České republice, vedeném podle § 597 písm. d) ZISIF, zahraniční standardní fond, který ji o to podle § 506a odst. 1 písm. a) ZISIF požádal, informoval o tom, jak naplnil podmínku odkupu cenných papírů od investorů v České republice, a současně sdělil, k jakému datu ukončí svou činnost v České republice. Česká národní banka uvítá i informaci o tom, z jakého důvodu k ukončení činnosti dochází. Výmaz zahraničního standardního fondu ze seznamu je realizován k datu přeměny, v jejímž důsledku zaniká. V případě likvidace je vymazán ke dni ukončení nabízení cenných papírů na území ČR. Doporučený vzor návrhu (doc, 78 kB) na výmaz zahraničního standardního fondu ze seznamu České národní banky je dostupný na webu ČNB. Návrh lze podat České národní bance přímo nebo prostřednictvím příslušného orgánu domovského členského státu zahraničního standardního fondu, pokud to vyžadují právní předpisy domovského členského státu. Návrh se zasílá v elektronické podobě na adresu podatelna@cnb.cz .

Upozornění: Česká národní banka vynaložila nezbytnou péči, aby zajistila, že informace o vnitrostátních předpisech upravujících požadavky na nabízení standardních fondů v České republice uvedené na této internetové stránce jsou aktuální a úplné. Česká národní banka nenese odpovědnost za správu externích internetových stránek a neodpovídá za žádné nesprávné nebo chybějící údaje na jakýchkoli externích stránkách, na které odkazují hypertextové odkazy uvedené na této stránce.

Další požadavky: Kromě ZISIF se na nabízení standardních fondů v České republice mohou vztahovat i další právní předpisy, ačkoli pro nabízení standardních fondů nejsou konkrétně určeny. Nabízení v České republice může vést k uplatnění dalších požadavků, jako např. těch, které se týkají nekalých obchodních praktik, informačních povinností vůči spotřebitelům, požadavků na reklamu a dalších.

Upozornění: Toto je nikoli vyčerpávající seznam vnitrostátních právních předpisů, které by se mohly použít, a Česká národní banka neodpovídá za jakékoli opomenutí v tomto seznamu. Dohled nad plněním požadavků vyplývajících z těchto právních předpisů není v kompetenci České národní banky. Použitelnost těchto požadavků a jakýchkoli jiných právních požadavků by měla být posouzena před investováním do standardních fondů nebo jejich nabízením. V případě nejistoty by subjekty, které standardní fondy nabízejí nebo do nich investují, měly využít nezávislého poradenství ohledně požadavků vztahujících se na jejich individuální situaci.

Shrnutí požadavků na nabízení standardních fondů na trhu v České republice

Relevantní právní předpisy:

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Klíčová ustanovení: § 242 – § 244, §295, § 305 - § 307, § 461, § 506b, § 597

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), externí odkaz)

Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010 (externí odkaz), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány

Veřejně lze v České republice nabízet jen investice do zahraničního standardního fondu, který veřejné nabízení řádně notifikoval u České národní banky a zabezpečil splnění podmínek pro veřejné nabízení (§ 305 až § 307 ZISIF).

Marketingové materiály není třeba předem zasílat České národní bance. Česká národní banka je nekontroluje, neschvaluje ani nedává souhlas k jejich použití před začátkem nabízení zahraničního standardního fondu v České republice. Všechny marketingové materiály musí být v souladu s požadavky § 242 - § 244 ZISIF.

Všeobecné právní předpisy vztahující se na marketingová a propagační sdělení:

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, externí odkaz)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách, externí odkaz)

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (externí odkaz)

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (externí odkaz)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (externí odkaz)


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS Směrnice)