Vnitrostátní předpisy týkající se požadavků na nabízení UCITS fondů v ČR

Tato stránka obsahuje informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících požadavky na nabízení standardních fondů v České republice v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování.

1 Požadavky na nabízení zahraničních standardních fondů (UCITS[1]) na trhu v České republice

Právní předpisy upravující požadavky na nabízení zahraničních standardních fondů (UCITS) na trhu v České republice:

(zkratka „UCITS“ používaná v evropské legislativě odpovídá termínu „standardní fond“ podle ZISIF, zkratka „zahraniční UCITS“ používaná v tomto textu odpovídá termínu „zahraniční fond srovnatelný se standardním fondem“ užívaném v ZISIF)

Formát a obsah propagačních materiálů a oznámení, včetně identifikace informací a dokumentů, které mají být oznámeny příslušnému orgánu před zahájením nabízení, není určen žádnými předpisy vydanými Českou národní bankou. Marketingové materiály a oznámení není třeba zasílat České národní bance předem. Česká národní banka je nekontroluje, neschvaluje a ani nedává předchozí souhlas k jejich použití při uvedení fondu na trh v České republice.

Všechna propagační sdělení musí být v souladu s § 243 – 244 ZISIF. Zasílání hlášení o propagačních sděleních se nevyžaduje. Česká národní banka je oprávněna vyžádat si propagační sdělení za účelem posouzení jejich souladu s relevantními právními předpisy.

2 Veřejné nabízení investic v České republice

Veřejně lze v České republice nabízet jen investice do zahraničního standardního fondu, který veřejné nabízení řádně notifikoval u České národní banky podle čl. 93 UCITS směrnice[1] a zároveň zabezpečil plnění úkolů podle § 306 ZISIF. Plněním úkolů podle § 306 ZISIF se rozumí:

  1. provádění pokynů týkajících se vydávání, upisování a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem v České republice a provádění souvisejících plateb v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech podle § 307 ZISIF,
  2. poskytování informací investorům o způsobu, jakým mohou být pokyny podle písmene a) prováděny, a o rozdělování a vyplácení podílů na zisku a jiných výnosů z majetku tohoto fondu v České republice,
  3. stanovení vhodných postupů a opatření, jež zajistí řádné projednání stížností investora a odstranění veškerých omezení pro investory při uplatňování jejich práv,
  4. zpřístupňování informací a dokumentů investorům ke kontrole a k získání kopií za obdobných podmínek jako podle § 307 ZISIF,
  5. poskytování informací investorům týkajících se úkolů, které osoby plní, na trvalém nosiči informací, a
  6. působení kontaktního místa pro komunikaci s příslušnými orgány. Tyto činnosti lze zajišťovat elektronickým nebo jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Veřejné nabízení investic do zahraničního standardního fondu (resp. do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem dle ZISIF terminologie) v České republice upravuje § 305 – 307 ZISIF.

3 Oznámení záměru nabízet investice do zahraničního UCITS   („notifikace“)

Zahraniční standardní fond, který hodlá veřejně nabízet investice v České republice, notifikuje svůj záměr v souladu s čl. 93 UCITS směrnice prostřednictvím oznámení, tj. prostřednictvím standardizovaného formuláře, který zaslal zahraniční standardní fond příslušnému orgánu svého domovského státu. Vzor oznámení pro přeshraniční nabízení standardních fondů naleznete na webu České národní banky.

Oznámení dle předchozího odstavce se nevyžaduje v případě omezeného nabízení investic do zahraničního standardního fondu, které nedosahuje intenzity veřejného nabízení (tzv. private placement). Kdy je nabízení veřejné, vymezuje stanovisko České národní banky „K pojmu „veřejnost“ v předpisech na finančním trhu“, které naleznete na webu České národní banky, včetně případů nabízení investic do zahraničního standardního fondu obchodníkům s cennými papíry, kteří je nabydou do portfolia zákazníka v rámci investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (tzv. discretionary portfolio management).

Notifikace se nevyžaduje ani v případě zahraničního standardního řídícího fondu (master UCITS), pokud shromažďuje v České republice prostředky pouze od podřízených standardních fondů (feeder UCITS). Notifikace se rovněž nevyžaduje, pokud investor činí rozhodnutí investovat do zahraničního standardního fondu z vlastního podnětu (§ 295 ZISIF) (tzv. reverse solicitation).

4 Zápis do seznamu

Česká národní banka vede podle § 597 písm. d) ZISIF seznam zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny v České republice.

V případě splnění veškerých podmínek stanovených právními předpisy provede Česká národní banka zápis do příslušného seznamu na základě obdržené notifikace (§ 305 odst. 1 ZISIF). Zápis do evidence zde probíhá automaticky, správcovská společnost žádost o zápis do seznamu nepodává (§ 504 odst. 2 ZISIF).

5 Správní poplatky

Pro informace o poplatcích vybíraných a nákladech účtovaných Českou národní bankou ve vztahu k nabízení zahraničních standardních fondů v České republice odkazujeme na související dokument „Poplatky a náklady“.

6 Změny v oznámení záměru nabízet investice do zahraničního UCITS („aktualizace notifikace“)

Zahraniční standardní fond informuje Českou národní banku podle čl. 93 odst. 8 UCITS směrnice písemně o změně v oznámení (například o rozšíření či zúžení okruhu tříd cenných papírů veřejně nabízených v České republice, o změně týkající se způsobu plnění úkolů podle § 306 ZISIF, o fúzi, začlenění do master-feeder struktury, převodu obhospodařování nebo o své likvidaci) přímo, nikoliv prostřednictvím orgánu dohledu domovského členského státu. O změně informuje nejpozději jeden měsíc před provedením této změny. O této změně informuje současně svůj domovský orgán dohledu.

Upřednostňovaným komunikačním kanálem pro oznamování změn je e-mail na adresu elektronické podatelny České národní banky: podatelna@cnb.cz . Žádné určité označení předmětu e-mailu se nevyžaduje. V e-mailu oznamovatel označí dokument dotčený změnou, stručně charakterizuje změnu. Zvlášť se přitom označí změna vyžadující promítnutí do seznamu zahraničních standardních fondů, včetně data, ke kterému má být změna provedena. Dále zahraniční standardní fond uvede místo, zpravidla internetovou adresu, kde bude možné změněný dokument v aktualizované elektronické podobě nalézt.

7 Ukončení nabízení („de-notifikace“)

Pokud zahraniční standardní fond hodlá ukončit nabízení v České republice, zašle příslušnému orgánu svého domovského státu oznámení o zrušení notifikace podle čl. 93a UCITS směrnice. Účinky notifikace zanikají doručením písemného oznámení obhospodařovatele zahraničního standardního fondu domovskému orgánu dohledu. V oznámení musí zahraniční standardní fond specifikovat, jakým způsobem zajistí splnění těchto podmínek:

  1. po dobu nejméně 30 pracovních dnů zveřejnit jednotnou nabídku na odkup všech cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem určenou přímo nebo nepřímo všem vlastníkům těchto cenných papírů se sídlem nebo bydlištěm v České republice, a to bez jakýchkoliv srážek, přirážek nebo úplat,
  2. úmysl zrušit opatření zavedená za účelem veřejného nabízení investic do tohoto zahraničního standardního fondu v dotčeném členském státě (v tomto případě v České republice) zveřejnit alespoň elektronicky ve veřejném sdělovacím prostředku, který je běžně používán pro veřejné nabízení investic do zahraničních standardních fondů v České republice a který je vhodný pro typického investora investujícího do takovýchto fondů, a
  3. veškeré závazky ze smluv s distributory, které jim umožňují veřejné nabízení investic do zahraničního standardního fondu v České republice, budou nejpozději ke dni zániku účinků notifikace ukončeny nebo změněny tak, aby toto veřejné nabízení již nebylo po tomto dni možné.

Zveřejněné informace musí obsahovat popis důsledků pro vlastníky cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem, pokud nepřijmou nabídku na odkup, a musí být zveřejněny v českém jazyce nebo ve slovenském jazyce.

Ode dne zániku účinků oznámení zahraniční standardní fond ukončí veškeré nové či další přímé i nepřímé nabízení nebo umisťování vydávaných cenných papírů, na které se vztahuje zrušení oznámení, v České republice (viz další odstavec).

Příslušné orgány domovského členského státu zahraničního standardního fondu ověří úplnost oznámení a předají oznámení České národní bance a ESMA, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy úplné oznámení obdržely. Příslušné orgány domovského členského státu zahraničního standardního fondu informují o tomto předání obhospodařovatele tohoto fondu bez zbytečného prodlení. Účinky oznámení zanikají ke dni, kdy obhospodařovatel tohoto fondu obdrží sdělení příslušných orgánů svého domovského členského státu o tom, že oznámení bylo předáno České národní bance a ESMA. Po zániku účinků oznámení musí zahraniční standardní fond vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto fondem, kteří mají sídlo nebo bydliště v České republice, poskytnout aktuální dokumenty podle § 304 odst. 1 písm. a) až d) ZISIF a údaje podle § 304 odst. 1 písm. e) ZISIF prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v českém nebo slovenském jazyce.

Podfond zahraničního standardního fondu ukončuje svou činnost shodným způsobem jako zahraniční standardní fond. V případě tříd cenných papírů jde o ukončení činnosti až ve vztahu k poslední třídě cenného papíru. Do té doby se ukončení nabízení jedné třídy cenných papírů oznamuje České národní bance podle bodu o informování o změnách.

8 Výmaz ze seznamu České národní banky

Česká národní banka vymaže ze seznamu zahraničních investičních fondů, jejichž cenné papíry mohou být veřejně nabízeny v České republice, vedeném podle § 597 písm. d) ZISIF, zahraniční standardní fond, který ji o to podle § 506a odst. 1 písm. a) ZISIF požádal, informoval o tom, jak naplnil podmínky uvedené v odstavci o ukončení nabízení, a současně sdělil, k jakému datu ukončí svou činnost v České republice. Česká národní banka uvítá i informaci o tom, z jakého důvodu k ukončení činnosti dochází. V případě přeměny je výmaz zahraničního standardního fondu ze seznamu realizován k datu přeměny, v jejímž důsledku zaniká. V případě pouhého ukončení nabízení na území České republiky nebo likvidace je zahraniční standardní fond vymazán ke dni ukončení nabízení cenných papírů na území České republiky. Doporučený vzor návrhu na výmaz zahraničního standardního fondu ze seznamu České národní banky je dostupný na webu České národní banky.

Návrh lze podat České národní bance přímo nebo prostřednictvím příslušného orgánu domovského členského státu zahraničního standardního fondu, pokud to vyžadují právní předpisy domovského členského státu. Návrh se zasílá v elektronické podobě na adresu elektronické podatelny České národní banky: podatelna@cnb.cz .

Česká národní banka rovněž vymaže zahraniční standardní fond ze seznamu vedeného podle § 597 ZISIF po uplynutí doby platnosti zápisu podle § 598 odst. 5 ZISIF, pokud nedošlo k zaplacení obnovovacího správního poplatku (viz související dokument „Poplatky a náklady“).

Upozornění: Česká národní banka vynaložila nezbytnou péči, aby zajistila, že informace o vnitrostátních předpisech upravujících požadavky na nabízení zahraničních standardních fondů v České republice uvedené na této internetové stránce jsou aktuální a úplné. Česká národní banka nenese odpovědnost za správu externích internetových stránek a neodpovídá za žádné nesprávné nebo chybějící údaje na jakýchkoli externích stránkách, na které odkazují hypertextové odkazy uvedené na této stránce.

Další požadavky: Kromě ZISIF se na nabízení zahraničních standardních fondů v České republice mohou vztahovat i další právní předpisy, ačkoli pro nabízení zahraničních standardních fondů nejsou konkrétně určeny. Nabízení v České republice může vést k uplatnění dalších požadavků, jako např. těch, které se týkají nekalých obchodních praktik, informačních povinností vůči spotřebitelům, požadavků na reklamu a dalších.

Upozornění: Toto není vyčerpávající seznam vnitrostátních právních předpisů, které by se mohly použít, a Česká národní banka neodpovídá za jakékoli opomenutí v tomto seznamu. Dohled nad plněním požadavků vyplývajících z těchto právních předpisů není v kompetenci České národní banky. Použitelnost těchto požadavků a jakýchkoli jiných právních požadavků by měla být posouzena před investováním do zahraničních standardních fondů nebo jejich nabízením. V případě nejistoty by subjekty, které zahraniční standardní fondy nabízejí nebo do nich investují, měly využít nezávislého poradenství ohledně požadavků vztahujících se na jejich individuální situaci.

Shrnutí požadavků na nabízení zahraničních UCITS na trhu v České republice

Relevantní právní předpisy:

Veřejně lze v České republice nabízet jen investice do zahraničního standardního fondu, který veřejné nabízení řádně notifikoval u České národní banky a zabezpečil splnění podmínek pro veřejné nabízení (§ 305 až § 307 ZISIF).

Marketingové materiály není třeba předem zasílat České národní bance. Česká národní banka je nekontroluje, neschvaluje ani nedává souhlas k jejich použití před začátkem nabízení zahraničního standardního fondu v České republice. Všechny marketingové materiály musí být v souladu s požadavky § 243 - § 244 ZISIF.

Všeobecné právní předpisy vztahující se na marketingová a propagační sdělení:


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS směrnice)