Poplatky a náklady

Sdělení obsahuje informace o poplatcích vybíraných a nákladech účtovaných Českou národní bankou ve vztahu k přeshraničním činnostem správců alternativních investičních fondů (AIF), správců evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF), správců evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA) a správcovských společností standardních fondů (UCITS) podle čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování.

1 Poplatky a náklady spojené s přeshraniční správou zahraničních investičních fondů v České republice

Česká národní banka nevybírá poplatky související s přeshraniční správou zahraničních fondů nabízených v České republice.

2 Poplatky a náklady spojené s přeshraničním nabízením zahraničních investičních fondů v České republice

2.1 Poplatek v souvislosti s přijetím a zpracováním notifikace přeshraničního nabízení v České republice a v souvislosti se zápisem na seznam zahraničních investičních fondů vedený Českou národní bankou

a) Relevantní právní předpisy

b) Popis struktury poplatku

Zahraniční investiční fondy v režimu notifikace

Poplatky v souvislosti s přijetím/zpracováním notifikací podle čl. 32 AIFMD[1] a podle čl. 93 UCITS směrnice[2] a v souvislosti se zápisem notifikovaných zahraničních fondů AIF a UCITS do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice nabízeny v České republice, Česká národní banka nevybírá[3].

Za přijetí/zpracování notifikací podle čl. 16 nařízení EuVECA a čl. 17 nařízení EuSEF a za zápis notifikovaných zahraničních fondů EuVECA a EuSEF do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice nabízeny v České republice, Česká národní banka nevybírá poplatky.

Zahraniční investiční fondy mimo režim notifikace

Za přijetí žádosti o zápis zahraničního AIF nebo jeho podfondu do seznamu podle § 597 ZISIF, mimo režim notifikace podle čl. 32 AIFMD / čl. 93 UCITS směrnice, Česká národní banka vybírá poplatek ve výši 10 000 Kč za každý jeden fond či podfond.

c) Informace k úhradě a platební údaje

K úhradě poplatku je potřebné počkat na výzvu České národní banky k jeho zaplacení, v níž Česká národní banka žadateli sdělí číslo účtu a příslušný variabilní symbol. Za uhrazení poplatku je odpovědný žadatel, zpravidla obhospodařovatel posuzovaného zahraničního alternativního investičního fondu.

Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet České národní banky nebo v hotovosti na pobočkách České národní banky. Informace o pobočkách České národní banky, včetně úředních hodin, jsou k dispozici na webu České národní banky. Hotovostní úhrady poplatku je potřeba provést v českých korunách. Poplatek nelze platit kolkovými známkami.

V případě vnitrostátních bezhotovostních plateb se použijí následující platební údaje:

Číslo účtu ČNB: 78-69193891/0710
Variabilní symbol: (bude sdělen ze strany České národní banky ve výzvě k zaplacení poplatku)

V případě bezhotovostních plateb ze zahraničí se poplatek hradí v české měně, přičemž je nezbytné použít platební instrukci v mezinárodním formátu.

Číslo účtu České národní banky v mezinárodním formátu:

Beneficiary: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
IBAN: CZ72 0710 0000 7800 6919 3891
BIC CODE: CNBACZPP

Aby poplatek hrazený ze zahraničí byl připsán na účet České národní banky ve správné výši, musí plátce při zadávání platebního příkazu v detailu účtování, tj. SHA/OUR/BEN, vybrat možnost „OUR“.

2.2 Poplatek za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou (neplatí pro fondy EuVECA a EuSEF)

Aktualizace informací k 05/2024: Česká národní banka upozorňuje dotčené subjekty na probíhající národní legislativní proces k novele zákona č. 240/2013 Sb. (o investičních společnostech a investičních fondech) a zákona č. 634/2004 Sb. (o správních poplatcích), jejíž součástí je mj. návrh zrušení obnovovacích poplatků s předpokládanou účinností od 1. 7. 2024. Další aktualizace budou zveřejněny prostřednictvím tohoto článku, jakmile budou k dispozici.

a) Relevantní právní předpisy

b) Popis struktury poplatku

Podle  ustanovení § 598 odst. 5 ZISIF je zápis zahraničního investičního fondu do Seznamu ČNB platný do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl zápis proveden. Pro všechny zahraniční investiční fondy zapsané do Seznamu ČNB nejpozději do 31. 12. 2023 (včetně) tak platí, že jejich zápis trvá do 31. 12. 2024 a zaplacením správního poplatku (dále také jako „obnovovací poplatek“) se obnoví o dalších 12 měsíců.

Obnovení zápisů v Seznamu ČNB na rok 2025 bude probíhat v průběhu roku 2024 a týká se všech zahraničních investičních fondů AIF a UCITS nabízených v České republice, které byly do Seznamu ČNB zapsány do 31. 12. 2023 (včetně) (pokud nebylo nebo nebude jejich nabízení v České republice ukončeno ve smyslu čl. 32a AIFMD[1]  / čl. 93a UCITS směrnice[2]).

Osobou odpovědnou za řádné a včasné uhrazení obnovovacího poplatku je obhospodařovatel zahraničního alternativního investičního fondu (AIF) / obhospodařovatel zahraničního standardního fondu (UCITS).

Před úhradou správního poplatku za obnovení zápisu doporučuje ČNB zkontrolovat počet zahraničních investičních fondů nabízených obhospodařovatelem v České republice a ověřit si dobu platnosti jejich zápisu v Seznamu ČNB. Záznam každého jednotlivého zahraničního investičního fondu v Seznamu ČNB obsahuje, kromě jiných zapisovaných údajů, vždy datum platnosti zápisu daného fondu a jeho IČO[4], které je jedním z údajů zadávaných v platebním příkazu (zároveň jde o zásadní údaj pro účely identifikace a spárování poplatku hrazeného bezhotovostním převodem).

Seznam všech zahraničních investičních fondů nabízených v České republice je veřejně přístupný v českém i anglickém jazyce a je dostupný na webu ČNB pod odkazem www.cnb.cz/cnb/jerrs. Před využitím Seznamu ČNB je nutné vložit ověřovací kód. Seznam ČNB lze v levém horním rohu přepínat mezi českou a anglickou jazykovou mutací.

Vyhledávat a zobrazovat údaje o fondech v Seznamu ČNB lze ke konkrétnímu zvolenému datu.

Obrázek č. 1 – Vyhledávání v JERRS

Vyhledávání v JERRS

Po kliknutí na tlačítko provést se zobrazí seznamy regulovaných finančních institucí, kde jsou dostupné seznamy investičních společností a investičních fondů. Obhospodařovatelem nabízené zahraniční investiční fondy a podfondy lze následně vyhledat v modře označených podseznamech.

Obrázek č. 2 – Seznamy v JERRS

Seznamy v JERRS

c) Informace k úhradě a platební údaje

Výše poplatku

Správní poplatek činí: 10 000 Kč za jednotlivý fond resp. 10 000 Kč za jednotlivý podfond zastřešujícího fondu (tzv. umbrella fund). (V případě podfondů poplatek zahrnuje obnovení zápisu jednotlivého podfondu, zastřešující (umbrella) fond zpoplatnění nepodléhá.)

Platební údaje

Česká národní banka nevystavuje faktury. Správní poplatek je možno uhradit následujícími způsoby:

 • Platbou v hotovosti osobně v ČNB. Informace o ústředí a pobočkách ČNB a úředních hodinách jsou zveřejněny na webu ČNB https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/zastoupeni-cnb/. ČNB přijímá hotovostní platby pouze v českých korunách. Poplatek nelze platit kolkovými známkami.
 • Bezhotovostní platbou z České republiky na účet ČNB, s následujícími platebními údaji:
  Číslo účtu ČNB: 342-69193891/0710
  Variabilní symbol: [IČO fondu[4]]
  Poznámka pro příjemce: [ název fondu ]; [ název obhospodařovatele ]
  Např. ABC SICAV; XYZ investiční společnost, a.s.
 • Bezhotovostní platbou ze zahraničí na účet ČNB. Poplatek se hradí v české měně, s platebními údaji v mezinárodním formátu:
  Příjemce: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
  IBAN: CZ97 0710 0003 4200 6919 3891
  BIC CODE: CNBACZPP
  Zpráva pro příjemce: [ /VS/IČO fondu[4]]; [ název fondu ]; [ název obhospodařovatele ]
  Např. /VS/9876543210; ABC SICAV; XYZ investiční společnost, a.s.

Zahraniční plátce je odpovědný za připsání poplatku na účet ČNB ve správné výši. Aby byl poplatek hrazený ze zahraničí připsán na účet ČNB ve správné výši, doporučuje ČNB při zadávání mezinárodního platebního příkazu zvolit v detailu účtování (tj. varianty SHA/OUR/BEN) možnost OUR jako metodu účtování.

ČNB zdůrazňuje, že uvedení IČO ve variabilním symbolu (u vnitrostátních plateb), resp. ve zprávě pro příjemce (u mezinárodních plateb) je zcela zásadní. [5] Bez uvedení IČO nelze platbu identifikovat a v důsledku toho nelze obnovení zápisu fondu provést.

Lhůta pro zaplacení poplatku

Správní poplatek za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu (AIF, UCITS) do Seznamu ČNB je splatný nejpozději 30 dní před uplynutím doby platnosti zápisu – tj. nejpozději 2. 12. 2024 (včetně).

Poplatek za obnovu zápisu pro rok 2025 tak lze hradit pouze v období od 1. 1. 2024 do 2. 12. 2024, přičemž na druhý kalendářní den v prosinci připadá poslední den lhůty, ke kterému nejpozději musí být úplná částka poplatku připsána na účtu ČNB.[6] Rozhodným okamžikem pro zaplacení poplatku je datum připsání platby na účet ČNB.

ČNB uvítá zaslání informace nebo dokladu o provedení úhrady poplatku za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu ze strany obhospodařovatele (popř. ze strany jiného skutečného plátce poplatku). Elektronická adresa ČNB pro komunikaci ve věcech placení obnovovacích poplatků a pro přijímání dokumentů k platbám je: obnova-ZIF@cnb.cz . Současně se zasláním dokladu o zaplacení ve formě přílohy by měly být v e-mailové zprávě přiloženy též doprovodné detaily k identifikaci platby (tzn. IČO fondu, název fondu, název obhospodařovatele), pokud tyto nejsou zřejmé z přikládaného dokladu o zaplacení.

2.3 Poplatek za přijetí žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem

a) Relevantní právní předpisy

b) Popis struktury poplatku

V případě nabízení investic do zahraničního alternativního investičního fondu (AIF) veřejnosti (retailu) vybírá Česká národní banka správní poplatek ve výši 5 000 Kč za přijetí žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem.

Poplatek za přijetí žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem je jednorázový, a to ve výši 5 000 Kč za každý posuzovaný fond nebo podfond.

c) Informace k úhradě poplatku a platební údaje

K úhradě poplatku je potřebné počkat na výzvu České národní banky k jeho zaplacení, v níž Česká národní banka žadateli sdělí číslo účtu a příslušný variabilní symbol. Za uhrazení poplatku je odpovědný žadatel, zpravidla obhospodařovatel posuzovaného zahraničního alternativního investičního fondu.

Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet České národní banky nebo v hotovosti na pobočkách České národní banky. Informace o pobočkách České národní banky, včetně úředních hodin, jsou k dispozici na webu České národní banky. Hotovostní úhrady poplatku je potřeba provést v českých korunách. Poplatek nelze platit kolkovými známkami.

V případě vnitrostátních bezhotovostních plateb se použijí následující platební údaje:

Číslo účtu ČNB: 78-69193891/0710
Variabilní symbol: (bude sdělen ze strany České národní banky ve výzvě k zaplacení poplatku)

V případě bezhotovostních plateb ze zahraničí se poplatek hradí v české měně, přičemž je nezbytné použít platební instrukci v mezinárodním formátu.

Číslo účtu České národní banky v mezinárodním formátu:

Beneficiary: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
IBAN: CZ72 0710 0000 7800 6919 3891
BIC CODE: CNBACZPP

Aby poplatek hrazený ze zahraničí byl připsán na účet České národní banky ve správné výši, musí plátce při zadávání platebního příkazu v detailu účtování, tj. SHA/OUR/BEN, vybrat možnost „OUR“.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

[3] Upozornění: Česká národní banka informuje, že od 1. prosince 2022 dochází k úpravě v koncepci výběru poplatků. Pokud byl poplatek v minulosti uhrazen, lze podle § 7 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, požádat o jeho vrácení. O vrácení může požádat osoba, která poplatek zaplatila.

[4] IČO je v tomto případě desetimístné identifikační číslo, které bylo každému zahraničnímu investičnímu fondu přiřazeno při jeho zápisu do seznamu vedeného ČNB.

[5] S ohledem na uvedené není možná hromadná úhrada několika obnovovacích poplatků (např. za více fondů stejného obhospodařovatele nebo za více podfondů jednoho zastřešujícího fondu) prostřednictvím jediného platebního příkazu.

[6] Pravidlo se použije pro každý následující rok obdobně. Z technických důvodů nelze provádět hromadnou úhradu obnovovacích poplatků pro více ročních období (tj. nelze „předplatit“ několik ročních obnovení dopředu).