Poplatky a náklady

Tato strana obsahuje informace o poplatcích vybíraných a nákladech účtovaných Českou národní bankou (ČNB) ve vztahu k přeshraničním činnostem správců alternativních investičních fondů (AIF), správců fondů EuSEF, správců fondů EuVECA a správcovských společností standardních  fondů (UCITS), jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování.

Poplatky a náklady spojené s přeshraniční správou v ČR

žádné

Poplatky a náklady spojené s přeshraničním nabízením v ČR

1. Jde-li o nabízení zahraničního AIF veřejnosti (retailu): správní poplatek za podání žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem ve výši 5 000 Kč. Poplatek se vyměřuje ve vztahu ke každému jednotlivému zahraničnímu investičnímu fondu, resp. podfondu zastřešujícího fondu.

Správní poplatek za podání žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (externí odkaz), položka 66 odst. 9 písm. q) sazebníku. Za uhrazení poplatku je odpovědný žadatel, zpravidla obhospodařovatel zahraničního alternativního investičního fondu.

Posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem podle § 297 Zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Popis struktury poplatku nebo nákladů:

 1. 5 000,- Kč
 2. jednorázový
 3. Správní poplatky v souvislosti se správními řízeními ČNB je možné uhradit bezhotovostním převodem na číslo účtu: 78-69193891/0710 nebo v hotovosti na pobočkách ČNB. Informace o pobočkách ČNB včetně úředních hodin jsou k dispozici na webu České národní banky.

ČNB doporučuje správní poplatek hradit až na základě výzvy k zaplacení správního poplatku, v níž ČNB žadateli sdělí číslo účtu a příslušný variabilní symbol, který ČNB odvozuje z čísla správního spisu (spisové značky).

2. Jde-li o zápis zahraničního standardního fondu (UCITS) do seznamu vedeného ČNB podle § 597 ZISIF ve výši 10.000 Kč. Poplatek se vyměřuje ve vztahu ke každému jednotlivému zahraničnímu investičnímu fondu, resp. podfondu zastřešujícího fondu.

Správní poplatek za zápis zahraničního standardního fondu (UCITS) do seznamu vedeného ČNB podle § 597 ZISIF.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (externí odkaz), položka 65 odst. 9 písm. u) sazebníku. Za uhrazení poplatku je odpovědný žadatel, zpravidla obhospodařovatel zahraničního standardního fondu.

3. Jde-li o zápis zahraničního AIF, EuSEF nebo EuVECA do seznamu vedeného ČNB podle § 597 ZISIF ve výši 10.000 Kč. Poplatek se vyměřuje ve vztahu ke každému jednotlivému zahraničnímu investičnímu fondu, resp. podfondu zastřešujícího fondu.

Správní poplatek za zápis zahraničního investičního fondu (AIF, EuSEF či EuVECA) do seznamu vedeného ČNB podle § 597 ZISIF.

Popis struktury poplatku nebo nákladů:

  1. Poplatek za zápis zahraničního investičního fondu do seznamu (platí jak pro UCITS, tak pro AIF, EuSEF nebo EuVECA fondy):
   10.000,- Kč, tj. položka č. 65 bod 9. písm. u) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.

  2. Roční obnovovací poplatek (platí jak pro UCITS, tak pro AIF, EuSEF nebo EuVECA fondy):
   10.000,- Kč, tj. položka č. 66 bod 10. sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.

   Zápis zahraničního investičního fondu (UCITS,  AIF, EuSEF nebo EuVECA fondu) do seznamu vedeného ČNB podle §  597 ZISIF trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl zápis proveden. Zápis zahraničního investičního fondu do seznamu vedeného ČNB podle § 597 ZISIF se obnoví vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. ČNB potvrdí zahraničnímu investičnímu fondu zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu. ČNB provede výmaz zahraničního investičního fondu ze seznamu vedeného ČNB podle § 597 ZISIF uplynutím doby platnosti zápisu (§ 598 odst. 5 ZISIF)

  3. Poplatky ČNB je možné uhradit bezhotovostním převodem na číslo účtu: 78-69193891/0710 nebo v hotovosti na pobočkách ČNB, jde-li platbu z ČR. Do poznámky se uvede identifikace zahr. IF/podfondu, kterého se platba týká.

Informace o pobočkách ČNB včetně úředních hodin jsou k dispozici na webu České národní banky.

V případě platby ze zahraniční je nezbytné použít platební instrukci v mezinárodním formátu:

Informace o čísle účtu v mezinárodním formátu:

Beneficiary: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
IBAN: CZ72 0710 0000 7800 6919 3891
BIC CODE: CNBACZPP