Poplatky a náklady

Tato strana obsahuje informace o poplatcích vybíraných a nákladech účtovaných Českou národní bankou (ČNB) ve vztahu k přeshraničním činnostem správců alternativních investičních fondů, správců fondů EuSEF, správců fondů EuVECA a správcovských společností UCITS fondů, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování.

Poplatky a náklady spojené s přeshraniční správou

žádné

Poplatky a náklady spojené s přeshraničním nabízením

Jde-li o nabízení zahraničního AIF retailu: správní poplatek za podání žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního alternativního investičního fondu se speciálním fondem ve výši 5.000 Kč. Poplatek se vyměřuje ve vztahu ke každému jednotlivému zahraničnímu investičnímu fondu, resp. podfondu zastřešujícího fondu.

Správní poplatek za podání žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního alternativního fondu se speciálním fondem

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (externí odkaz), položka 66 odst. 9 písm. q) sazebníku. Za uhrazení poplatku je odpovědný žadatel, zpravidla obhospodařovatel zahraničního alternativního fondu.

Posouzení srovnatelnosti zahraničního alternativního fondu se speciálním fondem podle § 297 Zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Popis struktury poplatku nebo nákladů:

  1. 5000,- Kč
  2. jednorázový
  3. Správní poplatky v souvislosti se správními řízeními ČNB je možné uhradit bezhotovostním převodem na číslo účtu: 78-69193891/0710 nebo v hotovosti na pobočkách ČNB. Informace o pobočkách ČNB včetně úředních hodin jsou k dispozici na webových stránkách ČNB.

ČNB doporučuje správní poplatek hradit až na základě výzvy k zaplacení správního poplatku, v níž ČNB žadateli sdělí číslo účtu a příslušný variabilní symbol, který ČNB odvozuje z čísla správního spisu (spisové značky).

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Poplatky nebo náklady uvedené výše vybírá Česká národní banka. S nabízením UCITS nebo alternativních investičních fondů v České republice však mohou být spojeny další náklady související s administrativními povinnostmi, poradenstvím od třetích stran nebo s obchodním rozvojem. Česká národní banka nenese odpovědnost za správu externích internetových stránek a neodpovídá za žádné nesprávné nebo chybějící údaje na jakýchkoli externích stránkách, na které odkazují hypertextové odkazy uvedené na této stránce.