Zpráva z jednání bankovní rady dne 21. 12. 1997

Bankovní rada ČNB na svém zasedání 21. 12. 1997 projednala návrh měnového programu pro rok 1998 a strategii měnové politiky pro střednědobé období. Strategie měnové politiky ČNB bude vycházet ze základního poslání ČNB definovaného zákonem, kterým je péče o stabilitu měny, a bude soustředěna na snižování inflace. Na základě provedených analytických prací, které byly iniciovány změnou kursového režimu v květnu 1997, a diskusí o zkušenostech řady centrálních bank bude ČNB sestavovat v příštích letech měnové programy podle strategie inflačního cílení. Cílem je po zrušení režimu pevného kursu poskytnout jistý pevný bod v podobě inflačního cíle, používat nástroje měnové politiky přímo k jeho dosažení a pravidelně informovat veřejnost o průběhu procesu tvorby a realizace měnové politiky.

Bankovní rada ČNB rozhodla o tom, že měnový program bude vycházet ze specifikace inflačního cíle, který zaručí pokračování procesu desinflace. V jednoletém horizontu bude měnová politika orientována tak, aby čistá inflace dosáhla hodnot v intervalu 6 % +/- 1/2 %. Ve tříletém horizontu bude inflačním cílem čistá inflace v intervalu 4,5 % +/- 1 %. Čistá inflace (označovaná jako CPIx) bude kalkulována ČSÚ jako meziroční tempo růstu indexu CPI upraveného o změny nepřímých daní a cel a regulovaných cen. Takto specifikovaný inflační cíl je v souladu s vytyčenou hospodářskou politikou vlády.

Přesto, že existuje řada nejistot o budoucím rozsahu a tempu úprav regulovaných cen, ukazují analýzy provedené v rámci prací na měnovém programu, založené na v současné době očekávaném tempu deregulací, že meziroční tempo růstu CPI se bude v roce 1998 pohybovat cca. 2,5 % výše než CPIx. Po odeznění deregulačních opatření bude inflace měřená těmito dvěma indexy totožná.

ČNB bude sledovat ekonomickou situaci a analyzovat očekávaný vývoj inflace. V případě, že se očekávaný vývoj inflace začne odlišovat od vytyčeného inflačního cíle z důvodu ekonomického vývoje odlišujícího se předpokladů měnového programu, změní ČNB míru restrikce měnové politiky adekvátní změnou nastavení operativního cíle - krátkodobých sazeb. Devizové intervence budou použity zejména ke stabilizování trhu v případě krátkodobých nežádoucích fluktuací.

ČNB - M. Švehla