Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze dne 18. 6. 1998

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání rozhodla zahájit postupné snižování povinných minimálních rezerv bank (PMR). Současnou sazbu 9,5% z objemu primárních vkladů rozhodla snížit s platností od 30. 7. 1998 na 7,5%. Sazba PMR pro stavební spořitelny a Českomoravskou záruční a rozvojovou banku ve výši 4% z objemu primárních vkladů zůstává nezměněna. Další předpokládané snižování PMR až k úrovni zhruba 5% z objemu primárních vkladů v horizontu následujících dvou let bude realizováno v návaznosti na demonetizaci financování veřejného dluhu. Záměr financovat skytý veřejných dluh emisemi státních obligací již vláda deklarovala. Toto rozhodnutí bankovní rady vychází z analýzy významu PMR jako měnového nástroje. Při řízení měnové politiky pomocí úrokových sazeb se význam PMR výrazně snížil, jejich aktuální sazba má však negativní vliv na konkurenční schopnost bankovního sektoru.

Bankovní rada schválila dále novelu Opatření ČNB, které stanovuje bankám zásady klasifikace pohledávek a tvorby opravných položek k nim.S platností od 2. pololetí 1998 budou banky povinny postupně navýšit opravné položky ke ztrátovým úvěrům zajištěným nemovitostmi tak, aby během následujících tří let byly tyto ztrátové úvěry plně pokryty opravnými položkami. Opravné položky k těm částem ztrátových úvěrů, které jsou zajištěny nemovitostmi, doplní banky postupně takto:

k pohledávkám
po splatnosti
k 31.12.
1998
k 31.12.
1999
k 31.12.
2000
každý další rok
361 - 720 dnů 10% 30% 100% 100%
721 - 1080 dnů 20% 40% - -
1081 - 1440 dnů 30% 50% - -
1440 dnů a více 100% 70% - -

Novela znamená zdokonalení obezřetnostních pravidel pro podnikání bank, jejíž potřebnost je zdůrazněna právními a procedurálními problémy při vymáhání úvěrových pohledávek bankami a zejména kritickou situací při realizaci zástav nemovitostmi.

Bankovní rada dále vyslovila souhlas s tím, aby ČNB oficiálně oznámila Výboru pro bankovní dohled při Bance pro mezinárodní platby v Basileji, že přistupuje k Základním principům efektivního bankovního dohledu. Tento mezinárodně uznávaný dokument shrnuje celkem 25 principů práce bankovního dohledu, jejichž uplatnění v podmínkách ČR bude vyžadovat postupné úpravy zákonů a předpisů bankovního dohledu.

ČNB M. Švehla