Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze dne 17. 9. 1998

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání projednala Zprávu o vývoji bankovního sektoru v 1. pololetí 1998. Během tohoto období se v bankovním sektoru projevily zřetelné pozitivní tendence: zvýšila se dále obezřetnost bank při poskytování úvěrů, v řadě bank došlo k žádoucímu zkvalitnění řídících a kontrolních mechanismů, významně vzrostlo kapitálové vybavení bank (kapitálová přiměřenost stoupla za celý bankovní sektor o 1,6 proc. bodu na 11,1%). Přísnější hodnocení kvality úvěrů a jejich zajištění vedlo k dalšímu posílení opravných položek a rezerv bank.

Současně Zpráva konstatuje, že v různém rozsahu u jednotlivých bank přetrvávají některé negativní skutečnosti: objem klasifikovaných úvěrů v 1. pololetí 1998 vzrostl o 7,2%, jejich podíl na celkovém objemu úvěrů se zvýšil na 28,9%. Ziskovost za celý bankovní sektor je i přes opatření, přijímaná k zefektivnění provozu některými bankami stále na nízké úrovni a to především v důsledku snížené kvality některých aktiv. Pozice bankovního sektoru je ovlivněna celkovou hospodářskou situací a dosud neřešenými legislativními problémy, zejména nízkou účinností procesů, souvisejících s vymáháním pohledávek. Poznatky z této oblasti hodlá ČNB využít a iniciovat prosazení konkrétních, zejména legislativních opatření.

Bankovní rada projednala rovněž Zprávu o vývoji platební bilance v 1. pololetí 1998. Deficit běžného účtu se v tomto období snížil proti loňskému roku o 41,1 mld Kč a dosáhl výše 15,4 mld Kč. Celková platební bilance byla k 30. 6. 1998 přebytková, za prvních 6 měsíců roku došlo ke zvýšení devizových rezerv ČNB o 42 mld Kč na celkem 361,4 mld Kč (10,8 mld USD). Zprávu předloží ČNB k informaci vládě.

Bankovní rada rozhodla dále odejmout povolení působit jako banka Pragobance a.s.. Proti tomuto rozhodnutí může být v rámci správního řízení podán rozklad do 15 dnů.

ČNB - M. Švehla