Zpráva z jednání bankovní rady ČNB dne 23. 10. 1997

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání posoudila aktuální hospodářský a měnový vývoj. Konstatovala, že přijaté korekce rozpočtové politiky vlády spolu s pokračující měnovou restrikcí působí v pozitivním směru. Došlo ke zpomalení růstu domácí poptávky při rostoucí dynamice vývozu a zlepšování jeho struktury. Tyto skutečnosti mají však charakter tendencí, jejichž robustnost a udržitelnost může potvrdit teprve budoucí vývoj. I když lze letos očekávat určité snížení deficitu obchodní bilance proti loňsku, jeho výše zůstává i nadále značná a dlouhodobě neúnosná. Za prioritní cíl bankovní rada i nadále považuje utlumení existujících inflačních tlaků a dosažení zásadního obratu ve vývoji cenové hladiny zpět k desinflační trajektorii. Snížení míry inflace je základní podmínkou pro pokles úrokových sazeb a obnovení ekonomického růstu, který by byl stabilní a dlouhodobě udržitelný. K tomu je rovněž nezbytné výrazně zbrzdit růst nominálních mezd v celém národním hospodářství.

Bankovní rada rozhodla rovněž zrušit Opatření ČNB, která stanovují korunové a devizové limity pro věřitelské pozice bank vůči nerezidentům. Opatření byla přijata k regulaci kapitálových toků v systému fixního kurzu a při nedostatečně rozvinutém devizovém trhu. V současných podmínkách ztratila význam, jako dostatečné se jeví regulování pozic bank pravidly bankovního dohledu. Opatření budou zrušena s platností od 1. 11. 1997.

ČNB - M. Švehla