Zahájení zveřejňování sektorové rozvahy zprostředkovatelů financování aktiv v publikaci Měnová statistika

Od srpna 2006 byly údaje zveřejňované v publikaci Měnová statistika rozšířeny o sektorovou rozvahu zprostředkovatelů financování aktiv (dále ZFA). V souladu s obecnými zásadami ECB/2003/2 a vyhláškou 307/2004 Sb. předkládají ZFA sektorově členěné  rozvahové položky aktiv a pasiv pro potřeby měnových analýz. Zprostředkovatelé financování aktiv zahrnují společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy (např. finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej apod.), a které jsou rezidenty na území České republiky.

Statistika ZFA spolu se statistikou bank nabízí komplexnější přehled o zadluženosti domácností a nefinančních podniků a to jak vůči bankám tak nově i vůči nebankovním finančním institucím. Vykazované údaje nejsou geograficky ani institucionálně konsolidovány. Periodicita dat je čtvrtletní.

Statistika ZFA je i nadále rovněž publikována v systému časových řad ARAD a na www stránkách Měnové a bankovní statistiky ČNB v části D. Statistika ostatních finančních zprostředkovatelů. Úvodní verze statistiky ZFA dosud nezahrnuje údaje za faktoringové společnosti.

Počínaje listopadem 2006 bude publikace Měnová statistika zveřejňována v souladu s " Harmonogramem uveřejňování údajů ČNB'.

Odbor komunikace ČNB