Zahájení správního řízení s Plzeňskou bankou, a.s

Česká národní banka dnes zahájila správní řízení o odnětí bankovní licence Plzeňské bance, a.s. z důvodu přetrvávajícího závažného nedostatku v činnosti banky, spočívajícího v porušení povinnosti banky udržovat trvale svou platební schopnost v české měně i v cizích měnách na individuálním základě podle § 14 zákona o bankách.

Uzavření bankovního provozu dne 11.3. 2003, zastavení plateb a v důsledku toho znemožnění klientům banky nakládat se svými vklady, je závažným nedostatkem v činnosti banky. Současně banka je v situaci, kdy dle svého vyjádření na základě právních posudků musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona o konkursu a vyrovnání, což podstatným způsobem brání bance, aby uvedený závažný nedostatek odstranila.

Česká národní banka byla informována o jednáních mezi bankou, jejím akcionářem a společností AKRO k dosažení dohody o mimosoudním vyrovnání, které by mohlo umožnit obnovení bankovního provozu a přístup klientů banky ke svým vkladům. Tato jednání však dosud nebyla uzavřena. Závažný nedostatek v činnosti banky tedy přetrvává a jeho případné odstranění je vázáno na splnění celé řady skutečností, u kterých není jisté, zda nastanou či nikoliv.

Česká národní banka stanovila lhůtu pro vyjádření banky k zahájenému správnímu řízení do 31.3. 2003.

Česká národní banka ještě dnes oznámí Fondu pojištění vkladů neschopnost Plzeňské banky dostát svým závazkům za zákonných a smluvních podmínek. Vklady klientů Plzeňské banky, a.s. jsou v souladu se zákonem o bankách a v jím stanoveném rozsahu ze zákona pojištěny. Náhrada je poskytována do výše 90 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající 25 000 euro.

Alice Frišaufová, mluvčí ČNB