Zahájení publikace sektorové rozvahy fondů kolektivního investování

Od června 2005 byla zahájena publikace sektorové rozvahy fondů kolektivního investování (dále FKI). V souladu s Obecnými zásadami ECB/2003/2 a Vyhláškou ČNB č. 307 předkládají FKI sektorově členěná rozvahová aktiva a pasiva pro potřeby měnových analýz. FKI v podmínkách České republiky zahrnují podílové a investiční fondy jiné než jsou fondy peněžního trhu, které jsou rezidenty v ČR. Jedná se o subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování, tzn. shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanoveným zákonem o kolektivním investování (č.189/2004 Sb.). Tyto subjekty mohou být zřizovány podle zákona buď jako podílové fondy spravované investiční společností nebo jako investiční fondy.

Statistika FKI je publikována v systému časových řad ARAD a na www stránkách Měnové a bankovní statistiky ČNB v části D. Statistika ostatních finančních zprostředkovatelů.

Odbor komunikace ČNB