WPB Capital nesmí dle opatření ČNB přijímat vklady

Česká národní banka zakázala WPB Capital, spořitelnímu družstvu předběžným opatřením přijímat vklady, vyplácet vypořádací podíly a uzavírat nové či prodlužovat stávající smlouvy o úvěru. Zákaz přijímání vkladů se nevztahuje na přijímání splátek již poskytnutých úvěrů, takže předběžné opatření ČNB nijak neovlivňuje návratnost uzavřených úvěrových obchodů družstevní záložny. Zákaz ČNB platí i pro přijímání nových členů družstva.

Po důkladném posouzení situace a s přihlédnutím k závažnosti zjištěných nedostatků v podnikání družstevní záložny dospěla ČNB k závěru, že je nezbytné záložně zakázat nebo omezit výkon zmiňovaných činností. To zejména znamená, že členové nemohou ukládat peníze na účty u družstva,“ uvedl ředitel komunikace a mluvčí ČNB Marek Petruš.

ČNB toto rozhodnutí učinila v zájmu ochrany vkladů členů družstevní záložny,“ sdělil Petruš. Do pravomocného ukončení správního řízení s družstevní záložnou není ČNB oprávněna sdělovat další podrobnosti.

Zákaz přijímání vkladů se nevztahuje na přijetí platby člena, kterou má být hrazen jeho závazek vyplývající ze smlouvy o úvěru, a proto by se členové WPB Capital měli vyhnout případnému prodlení se splácením již poskytnutých úvěrů.

Odpovědi na časté dotazy veřejnosti k tématu družstevních záložen jsou zveřejněny na internetové stránce ČNB www.cnb.cz.

Marek Petruš
Ředitel odboru komunikace ČNB a mluvčí


Doplňující informace:
ČNB předběžným opatřením ze dne 15. května 2013 uložila WPB Capital zákaz uzavírání nových smluv o úvěru, včetně provádění jejich změn, uzavírání dodatků nebo doplňujících dohod k stávajícím smlouvám o úvěru, jiných než směřujících k okamžitému nebo urychlenému splácení již poskytnutých úvěrů a s výjimkou případných nucených restrukturalizací, kterými prokazatelně dojde ke zvýšení pravděpodobnosti úplného a včasného splacení pohledávky vůči příslušnému dlužníkovi. Dále ČNB této družstevní záložně uložila zákaz konání nebo nekonání, jehož důsledkem by byla automatická obnova povinnosti poskytnout úvěr, povinnost poskytnout další tranši úvěru nebo prodloužení splatnosti již poskytnutého úvěru. Družstevní záložna dále nesmí přijímat vklady od svých členů, přijímat základní členské vklady a další členské vklady, vyplácet vypořádací podíl při snížení dalšího členského vkladu nebo vydání souhlasu s dohodou o převodu členských práv. Družstevní záložna se na základě předběžného opatření musí dále zdržet jakéhokoli jednání spočívajícího v pořizování (nákupu) aktiv s přiřazenou rizikovou váhou větší než 0 % (riziková váha 0 %) ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a bankách se sídlem v členských státech Evropské unie. Družstevní záložna se má také zdržet zcizování aktiv či jejich zatěžování právy třetích osob.