Výsledky jednání Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem o dalším postupu prací na integraci orgánů dozorujících finanční trh

Výbor pro koordinaci dozoru nad finančním trhem opakovaně diskutoval možné varianty budoucího institucionálního uspořádání jednotného státního dozoru nad finančním trhem České republiky. Došlo k rámcové shodě jak na věcné stránce integračního procesu, tak na rozložení jeho jednotlivých fází v čase především s ohledem na legislativně technické aspekty tohoto procesu.

Panuje shoda v názoru, že v horizontu doby, která zbývá do termínu přistoupení České republiky k Evropské měnové unii, jsou důvody k postupné integraci dnešních čtyř dozorů, resp. dozorových institucí, a sice

  • bankovního dohledu dosud vykonávaného Českou národní bankou,
  • dozoru nad kapitálovým trhem dosud vykonávaného Komisí pro cenné papíry,
  • dozoru nad pojišťovnami a penzijními fondy dosud vykonávaného Ministerstvem financí,
  • dozoru nad spořitelními a úvěrními družstvy dosud vykonávaného Úřadem pro dozor nad spořitelními a úvěrovými družstvy do jediné instituce.

S ohledem na nespornou náročnost integrace se Výboru jeví jako účelné postupovat po krocích, kdy by nejprve došlo ke sloučení dozoru nad družstevními záložnami s dohledem nad bankami (orientační termín je rok 2005), a poté by (nejdříve v roce 2006) následovalo sloučení dozoru nad pojišťovnami a penzijními fondy s dozorem nad kapitálovým trhem.

Tímto postupem by se již v průběhu roku 2006 vytvořil dvoupilířový model. Poté by se připravoval finální krok sloučení dvou dozorových institucí do jedné, a to v termínu, aby k datu přistoupení České republiky k EMU - uvažuje se o roce 2009 - 2010 - již fungoval jeden integrovaný dozorový orgán.

Ministerstvo financí ČR:
Marek Zeman

Česká národní banka:
Pavel Zúbek

Komise pro cenné papíry:
Radka Procházková