Výplata klientů České banky, a.s.

Povinnost odškodnit vkladatele bývalé České banky, a.s., založil bod 5 čl.II zákona č.16/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Výplata klientů České banky, a.s. Fondem pojištění vkladů započne nejpozději dnem 6.6.1998.

Podle správce konkurzní podstaty České banky, a.s. JUDr. Josefa Karlíka a tajemníka Fondu pojištění vkladů Ing. Pavla Trnky, výplata proběhne podle čísel přihlášek u Krajského obchodního soudu Praha. V souladu zákonem bude vyplacena částka maximálně do 4 mil.Kč na klienta. Z této částky bude odečtena částka, která již byla vyplacena z prostředků Fondu pojištění vkladů při výplatě započaté 11.12.1995. Výplatu provedou pobočky Investiční a Poštovní banky, a.s.. Proto je třeba sledovat veškeré informace, které budou na těchto výplatních pobočkách vyvěšeny.

Zákonný nárok na výplatu dodatečného odškodnění má ten, kdo dne 15.12.1995 měl z titulu vkladového vztahu pohledávku za Českou bankou, a.s., tuto pohledávku přihlásil v konkurzním řízení a jeho pohledávka byla uznána správcem konkurzní podstaty a zapsána do seznamu přihlášených pohledávek.

Klienti, kteří ještě nepřihlásili své pohledávky, mohou tak učinit nejpozději do 5.5.1998 u Krajského obchodního soudu Praha 2, Slezská 9.

Originály vkladových listů, na které se výplata také vztahuje, je třeba odevzdat do České banky,a.s. Praha 4, Petra Rezka 12, proti potvrzení, nebo zaslat na tuto adresu formou cenného psaní.

ČNB
V Praze dne 7. 4. 1998