Vyjádření ČNB ke spekulacím tisku ohledně prodeje části akcií společnosti ČEZ

Česká národní banka vykonává dohled nad kapitálovým trhem v rozsahu, v jakém jí to ukládají a umožňují platné právní předpisy, konkrétně zákon o dohledu nad kapitálovým trhem a zákon o podnikání na kapitálovém trhu. V rámci výkonu dohledu ČNB pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v České republice a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku. K naplnění tohoto cíle ČNB v rámci platných předpisů náleží zejména vynucovat zákaz manipulace s trhem, zákaz zneužívání vnitřních informací a poškozování zájmů klientů poskytovateli služeb na kapitálovém trhu.

ČNB naproti tomu nepřísluší zasahovat do procesu volby investiční strategie, přijímání konkrétních investičních rozhodnutí a způsobu jejich realizace u žádného z účastníků kapitálového trhu. ČNB se tedy nijak neúčastní přípravy, rozhodování a realizace prodeje části podílu státu ve společnosti ČEZ, a.s., stejně jako jiných privatizací v minulosti. 

Rozhodnutím  vlády ČR o prodeji, zvoleným způsobem prodeje ani následnými vyjádřeními členů vlády nedošlo podle informací dosud dostupných ČNB k porušení právních povinností, jejichž plnění podléhá jejímu dohledu.

Platná právní úprava kapitálového trhu zejména nevyžaduje, aby investor uveřejňoval informace o svých záměrech a jejich realizaci. Přestože rozhodnutí investora o prodeji nebo nákupu může mít vliv na cenu investičního nástroje, nemusí být tento záměr uveřejněn. Stejně tak potenciální vliv informací o prodeji nebo nákupu na cenu nemůže vylučovat samotnou realizaci takové operace. Viceguvernér ČNB Miroslav Singer k tomu dodává: "Znalost kurzotvorné/insider informace není nezákonná a  automaticky nepředjímá využití nebo zneužití takové informace. Pokud by tomu tak bylo, mimo zákon by stáli nejen členové vlády, ale celá řada dalších profesí. Nezákonné je takové informace zneužívat, ale my v tuto chvíli nemáme žádné poznatky ani indicie, že by k něčemu takovému v případě privatizace ČEZu mělo dojít. Prodejní proces zvolený vládou v případě ČEZu je ovšem charakteristický tím, že generuje velké množství zneužitelných informací, to by však mělo být pro ty, kteří jimi disponují, důvodem k vysoké opatrnosti při nakládání s nim. Bohužel, tato opatrnost nebyla v průběhu dříve uskutečněných privatizačních procesů vždy pravidlem. To však ještě není  důvod k automatickému zahájení šetření ČNB jako dohledového orgánu."

ČNB obchodování s akciemi společnosti ČEZ, a.s. průběžně detailně sleduje a v případě podezření na porušení platných právních předpisů neprodleně přijme příslušné právní kroky vůči subjektu, který by se tohoto porušení dopustil.

Pavel Zúbek

Samostatný odbor komunikace ČNB