Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vláda včera projednala a přijala analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí pokrok při vytváření podmínek pro budoucí přijetí eura. Na základě závěrů této analýzy a v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně ze srpna 2007 vláda souhlasila s doporučením České národní banky a Ministerstva financí ČR nestanovovat prozatím cílové datum přijetí eura.

Rozhodnutí o stanovení plánovaného data přijetí eura, od kterého by se odvinulo načasování vstupu do kurzového systému ERM II, je rozhodnutím politickým. Loňské Vyhodnocení doporučilo vládě, aby prozatím nestanovovala nové cílové datum přijetí eura, když, stejně jako v předchozích Vyhodnoceních, byly překážky pro započetí procesu přijímání eura shledány jak ve výhledu plnění konvergenčních kritérií, tak v oblasti ekonomické sladěnosti.

V letošním roce došlo k určitému pozitivnímu posunu z hlediska budoucího plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a částečně i ekonomické sladěnosti. V současnosti probíhající světová finanční krize však představuje dočasně nepříznivý faktor z hlediska budoucího přijetí eura. V těchto podmínkách jsou jak výhled plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, tak zejména udržení a další zvyšování dosaženého stupně sladěnosti české ekonomiky s eurozónou značně nejisté. Současná světová finanční krize mimo jiné zvyšuje kolísavost vývoje kurzu koruny, a plnění kurzového kritéria po případném vstupu do ERM II by tak v těchto podmínkách mohlo být velmi obtížné. Případný nepříznivý vývoj během pobytu české koruny v tomto mechanismu by mohl přinést makroekonomické náklady a sladěnost ekonomiky s eurozónou spíše snížit. Zároveň jsou nejisté dlouhodobější dopady finanční krize na fiskální vývoj a sladěnost ekonomik jednotlivých členských států.

Změnu v hodnocení oproti předchozím výročním zprávám představuje zlepšení v hodnocení veřejných financí. Došlo k poměrně výraznému snížení jejich deficitu v roce 2007. Současný výhled stavu veřejných financí počítá s udržením schodků veřejných financí poměrně výrazně pod úrovní tří procent, i když nadále zůstává výzvou odstranění strukturálního deficitu stejně jako zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. V oblasti sladěnosti ekonomiky pokračuje postupné snižování odstupu České republiky od průměrné ekonomické úrovně eurozóny a dochází k určitým dílčím zlepšením fungování v některých dalších oblastech českého hospodářství. Na trhu práce je vedle cyklického zlepšení pozorováno i částečné strukturální zlepšení. K postupnému dílčímu zlepšování dochází rovněž z hlediska podnikatelského prostředí. V nastavení institucionálního rámce na trhu práce však přetrvávají problémy.

Poznámky pro editory:

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou je společný materiál vlády a ČNB, zpracovatelem je MF a ČNB. Materiál každoročně hodnotí, jak ČR plní a v nejbližších letech bude plnit tzv. maastrichtská kritéria (tj. cenová stabilita, udržitelnost veřejných financí, stabilita směnného kurzu a dlouhodobých úrokových sazeb), a posuzuje vývoj stupně ekonomické sladěnosti české ekonomiky s eurozónou. V souladu se „Strategií přistoupení ČR k eurozóně“ z roku 2003 a její aktualizací ze srpna 2007 je materiál předkládán letos již popáté. Aktualizovaná strategie formuluje výzvy pro hospodářské politiky v oblastech souvisejících s přistoupením k eurozóně a stanoví, že datum přijetí eura se odvine od vyřešení těchto problematických míst. Výsledkem materiálu je proto konstatování, zda došlo k dostatečnému pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny. Protože v souladu se Strategií by délka pobytu v ERM II měla být minimální, o zapojení se do mechanismu ERM II nelze rozhodnout dříve, než bude stanoveno cílové datum pro přijetí eura.