Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vláda dnes projednala a přijala analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro. Na základě závěrů této analýzy a v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně (srpen 2007) vláda konstatovala, že dosud nebylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny. Cílové datum vstupu do eurozóny proto nebylo stanoveno a Česká republika tudíž nebude usilovat v roce 2008 o vstup do kurzového mechanizmu ERM II.

Pro splnění maastrichtských konvergenčních kritérií zůstává pro ČR trvalým problémem kritérium udržitelnosti veřejných financí. Hlavní překážkou jsou nadměrné deficity, které neustupují ani v podmínkách silného hospodářského růstu a které jsou důsledkem nekonsolidovaného stavu veřejných financí.

Trajektorie fiskální konsolidace, schválená vládou v listopadu v aktualizovaném Konvergenčním programu ČR, by měla zajistit stabilizaci veřejných financí a udržet vládní deficit pod úrovní 3 % HDP v roce 2008. Nezajišťuje však dostatečné zlepšení strukturálních charakteristik rozpočtu a nezlepšuje ani dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Udržitelné snížení deficitu vládního sektoru pod 3% hranici, tj. plnění fiskálního kritéria v oblasti deficitu, bude vyžadovat nejen dodržování již jednou schválených fiskálních pravidel (režim fiskálního cílení a střednědobé výdajové rámce), ale i provedení dalších reforem, které připraví české veřejné finance na budoucí výzvy spojené se stárnutím obyvatelstva.

Na nejbližší dva roky bude vývoj inflace zatížen některými proinflačními šoky, které sníží šance na splnění maastrichtského kritéria cenové stability. Úpravy nepřímých daní v souvislosti s reformou veřejných financí a s harmonizací s právem EU (zvýšení snížené sazby DPH, spotřební daň na cigarety a ekologická daň) posouvají inflaci dočasně nad pravděpodobné hodnoty kritéria. Po odeznění tohoto jednorázového šoku plynoucího z administrativních opatření se inflace vrátí na nižší úroveň, pozorovanou v minulých letech. Ohlášené snížení inflačního cíle ČNB od 1. ledna 2010 na 2,0 % s tolerančním rozmezím ±1,0 p.b. pro národní index spotřebitelských cen (CPI) vytváří lepší podmínky pro plnění kritéria cenové stability za tímto horizontem. Je však žádoucí, aby během budoucí účasti ČR v ERM II nedocházelo k významným proinflačním úpravám nepřímých daní, které by znesnadňovaly splnění kritéria.

Analýzy ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou ukazují, že z hlediska fungování českého hospodářství a připravenosti na přijetí jednotné měny euro dochází v poslední době k určitým zlepšením. Některá z těchto zlepšení však souvisí s cyklickým vývojem české ekonomiky. Prozatím nedošlo k zásadním změnám ve fungování fiskální politiky a v nastavení institucionálního rámce, které by vedly k dlouhodobému zlepšení v pružnosti české ekonomiky, zejména pak trhu práce.

Poznámky pro editory:

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - společný materiál vlády a ČNB, zpracovatelem je MF a ČNB. Každoročně hodnotí jak ČR plní tzv. maastrichtská kritéria (tj. cenová stabilita, udržitelnost veřejných financí, stabilita směnného kurzu a dlouhodobých úrokových sazeb) a stupeň ekonomické sladěnosti české ekonomiky s eurozónou. V souladu se Strategií přistoupení ČR k eurozóně (2003) a její aktualizací (srpen 2007) je materiál předkládán letos již počtvrté. Aktualizovaná strategie formuluje výzvy pro hospodářské politiky v oblastech souvisejících s přistoupením k eurozóně a stanoví, že datum přijetí eura se odvine od vyřešení těchto problematických míst. Výsledkem materiálu je proto konstatování, zda došlo k dostatečnému pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny. Protože v souladu se Strategií by délka pobytu v ERM II měla být minimální, o zapojení se do mechanismu ERM II nelze rozhodnout dříve, než bude stanoveno cílové datum pro přijetí eura.

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2007 (pdf, 1068 kB)
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (pdf, 521 kB)