Vyhodnocení devizové kontroly v roce 2003

Česká národní banka přistoupila v průběhu roku 2003 k několika významným změnám v devizové oblasti. Jejich cílem je vyšší efektivita vykonávaných činností a racionalizace personálních kapacit ČNB. Jednou z těchto změn byl přesun agendy vedení sankčního správního řízení o udělení pokut za devizové delikty z poboček do ústředí ČNB, kde vznikl ucelený registr devizových delikventů důležitý pro hodnocení jejich recidivy.

V roce 2003 vykonali pracovníci devizového dohledu ČNB přes 300 kontrolních akcí. Ve 49 % prohlídek byly shledány nedostatky menšího významu, u kterých se postupovalo podle § 22 odst.1 devizového zákona, tj. byla stanovena přiměřená lhůta k jejich odstranění. Přibližně 10 % z celkového počtu zjištěných nedostatků vedlo k zahájení správního řízení sankčního a následně k uložení peněžité či nepeněžité sankce.

V loňském roce ČNB vydala celkem 34 pravomocných rozhodnutí o spáchání devizového deliktu. Souhrnně byly za tyto delikty uloženy peněžité sankce ve výši 11 mil. Kč. Pokud bychom odhlédli od pokuty uložené společnosti EVERBRIGHT INVESTMENT COMPANY LIMITED, s. r. o. ve výši 10 mil. Kč, jsou údaje o peněžitých sankcích v letech 2002 a 2003 srovnatelné. Nejvíce pokut bylo v roce 2003 uloženo na území města Prahy a následně v Brně.

Pod devizový dohled ČNB spadá v současné době přibližně 3 000 subjektů, které jsou značně rozdílné co do velikosti i předmětu činnosti. Patří sem jak méně významná směnárenská pracoviště poskytující směnárenské služby pouze doplňkově, tak subjekty nadnárodního charakteru.

Priority devizového dohledu v roce 2004
  • potírání neoprávněného podnikání,
  • periodická kontrola devizových míst s koncesní listinou k nákupu cizí měny a devizovou licencí k prodeji cizí měny, s přihlédnutím k indiciím naznačujícím problémovou činnost devizových míst,
  • periodická kontrola devizových míst s devizovou licencí k ostatním obchodům s devizovými hodnotami (bezhotovostní, např. zprostředkování, termínové obchody),
  • kontrola devizových míst bez provozoven s přihlédnutím k ekonomičnosti těchto kontrol,
  • kontrola přechodných ustanovení vyhlášky ČNB 434/2002 Sb., např. splacený základní kapitál

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB