Vydání Vzorových obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků

Bankovní rada České národní banky na svém včerejším zasedání projednala a schválila Vzorové obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků. Jejich vydání ukládá centrální bance zákon o platebním styku za účelem ochrany držitelů elektronických platebních prostředků. Jedná se o dokument, který není právním předpisem, jeho charakter je pouze doporučující. Vydavatelé elektronických platebních prostředků jsou však podle zákona o platebním styku povinni do konce března příštího roku ve svých obchodních podmínkách výslovně informovat, zda tyto podmínky odpovídají Vzorovým obchodním podmínkám, a pokud se liší, uvést zároveň i jednotlivé odchylky.

Vzorové obchodní podmínky budou zveřejněny do poloviny prosince tohoto roku ve Věstníku ČNB a budou rovněž zpřístupněny na internetových stránkách centrální banky. Za účelem vyšší srozumitelnosti, tedy zejména pro potřeby bank, připraví následně ČNB k vydávaným Vzorovým obchodním podmínkám komentář upřesňující význam jednotlivých ustanovení.

Základem pro přípravu Vzorových obchodních podmínek bylo Doporučení Evropské komise 97/489/ES o elektronických platebních prostředcích. Právě vzhledem k jeho charakteru se Česká republika Evropské komisi zavázala k jeho transpozici formou doporučení centrální banky.

Česká národní banka má zájem na tom, aby se Vzorové obchodní podmínky staly dobrým základem v oblasti regulace elektronických platebních prostředků. Jde o dokument, který obsahuje jak podmínky, které jsou již dnes vydavatelé schopni plnit, tak i určitá cílová řešení, k nimž by měli vydavatelé postupně dospět.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB