Vláda prozatím nestanoví termín přijetí eura

Vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura v České republice. Rozhodnutí je založeno na informacích obsažených v letošním dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“. Tento materiál o připravenosti k přijetí eura vláda vyhodnocuje každý rok od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004.

V reakci na problémy spojené s dopady evropské dluhové krize byly v Evropské unii zavedeny či posíleny záchranné a dohledové mechanismy, včetně zpřísňování makroekonomického a rozpočtového dohledu. Vznikly a stále vznikají nové evropské instituce. Tyto změny zásadním způsobem upravují podmínky a závazky plynoucí z případného členství České republiky v eurozóně. Pro přijetí společné měny již nepostačuje udržitelné plnění maastrichtských konvergenčních kritérií doprovázené dostatečnou sladěností české ekonomiky s ekonomikou eurozóny. Lze očekávat, že vstup do eurozóny bude fakticky podmíněn též účastí v nových institucích a mechanismech. Na základě současných informací by v okamžiku vstupu České republiky do eurozóny byly podstatné zejména náklady související se vstupem do Evropského mechanismu stability.

Vlastní připravenost České republiky na přijetí eura se v posledních letech zlepšila. Česká republika plní kritéria stavu veřejných financí i konvergence úrokových sazeb s rezervou. Plnění kritéria cenové stability není v letošním roce zaručené, neboť prognózovaná inflace, setrvávající v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB, je na hranici kritéria. Kritérium týkající se směnného kurzu Česká republika neplní, protože se zatím neúčastní mechanismu směnných kurzů. Ve střednědobém výhledu však budou kromě kritéria týkajícího se směnného kurzu splněna pravděpodobně všechna kritéria.

Sladěnost průběhu českého hospodářského cyklu s ekonomikou eurozóny se v loňském roce dále zvýšila. Z hlediska připravenosti České republiky na přijetí eura však stále existují oblasti vykazující nesoulad. K hlavním překážkám přijetí eura nadále patří nedokončený proces reálné ekonomické konvergence České republiky k eurozóně, včetně sblížení cenové a zejména mzdové hladiny. Vzhledem ke stárnutí populace není zcela dořešen problém dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Nadále rovněž přetrvávají odlišnosti ve struktuře českého hospodářství oproti eurozóně. Ani hospodářskou situaci v samotné eurozóně, i přes pozorované zlepšení, stále nelze hodnotit jako dostatečně stabilizovanou.

S ohledem na uvedené skutečnosti dospěly Ministerstvo financí České republiky a Česká národní banka k závěru, že zatím nebylo dosaženo takového pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu České republiky do eurozóny.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB