Úpravy metodiky PMR v rámci programu postupné harmonizace s pravidly ECB

Bankovní rada ČNB na svém pravidelném jednání dne 9.8. 2001 rozhodla o dalších úpravách metodiky povinných minimálních rezerv (PMR) v rámci programu postupné harmonizace s pravidly Evropské centrální banky. Změny jednotlivých parametrů budou realizovány v oblasti základny pro výpočet PMR, v délce udržovacího období, ve statistických podkladech pro výpočet PMR a v oblasti úročení. Všechny odsouhlasené změny vstupují v platnost dnem 24.1.2002. Podmínky tvorby PMR tak budou z velké části sladěny s ustanoveními ECB, které jsou závazné pro členské státy EMU.

Konkrétně se jedná o tato metodická opatření:

  • Stanovení sazby 0% ze závazků z repo-operací, které jsou součástí základny pro výpočet PMR se sazbou 2%. Tato položka sice zůstává nadále v definici základny, avšak uplatněním nulové sazby dochází k faktickému snížení výše PMR.
  • Udržovací období PMR, za které je hodnoceno plnění stanovené výše PMR, se prodlužuje ze 14 denního na měsíční cyklus, který bude začínat vždy 24. kalendářní den běžného měsíce a končit 23. kalendářní den následujícího měsíce. Obchodní banky tak získávají větší flexibilitu pro řízení své likvidity v rámci jednotlivých cyklů PMR, neboť vyhodnocování plnění stanovené výše PMR zůstává na bázi průměrování denních stavů za celý cyklus. Statistickým podkladem pro výpočet PMR je modifikovaná měsíční bilance aktiv a pasív. Dochází tak k zjednodušení výpočtu a snížení počtu předkládaných statistických výkazů, když současná báze - aritmetický průměr 3 dekádních stavů primárních závazků - je nahrazena jediným stavem definovaných primárních závazků k ultimu předcházejícího měsíce dle měsíční bilance aktiv a pasív (tento výkaz dozná rovněž proti současnému stavu změny, vyplývající z harmonizace bankovního výkaznictví na normy ECB).
  • PMR budou úročeny na základě skutečného průměrného stavu zůstatku účtu platebního styku v jednotlivých cyklech, maximálně však do výše stanovené povinnosti a úrok bude bankám připisován 2. pracovní den po ukončení udržovacího období. V současné době se bankám výše úroku vypočítává pro každý den na základě konečného zůstatku na účtu PMR (maximálně však do výše stanovené povinnosti). Od 24.1. 2001 bude úrokově zohledněna i možnost nerovnoměrného plnění v průběhu udržovacího období.

Alice Frišaufová
tisková mluvčí ČNB