Upozornění pro veřejnost - nevýhodné odkupy akcií

Česká národní banka získala letáky, které avizují odkup akcií z I. a II. vlny kupónové privatizace. Odkupy se mají uskutečnit ve čtvrtek 25. května v Brně - Líšni v restauraci na zámku Belcredi od 16.00 do 17.00 hod., v Brně   Žabovřeskách v hotelu Kozák od 17.30 do 18.30 hod. a v centru Brna v hotelu Slávie od 19.00 do 20.00 hod. Nabízené ceny jsou u některých titulů nevýhodné a neodrážejí jejich skutečnou tržní hodnotu. Česká národní banka varuje před těmito výkupy a nabádá akcionáře, aby byli při nakládání s cennými papíry velice obezřetní.

Odkup se týká zejména podílových listů vybraných podílových fondů. U většiny z nich lze cenné papíry bez problémů odprodat investiční společnosti, protože se jedná o otevřené podílové fondy. U tohoto typu fondů mají podílníci možnost kdykoliv požádat investiční společnost o zpětný odkup, a to za cenu, která odpovídá podílu na majetku ve fondu. Informace o aktuální ceně lze získat u investičních společností, které fondy spravují.

Nabídky činí zpravidla osoby, které nemají povolení České národní banky k této činnosti a prováděním odkupů se mohou dopouštět trestného činu neoprávněného podnikání.

Adresáti těchto výzev by vždy měli zvážit výhodnost těchto konkrétních nabídek.

V případě akcií, které jsou obchodovány na regulovaných trzích (tzn. že jsou obchodovány na trzích organizovaných společností Burza cenných papírů Praha, a.s., případně na trhu organizovaném společností RM-Systém, a.s.), lze informaci o aktuálních cenách nalézt ve vybraných denících v sekcích věnovaných ekonomice, případně přímo na webových stránkách Burzy ( http://www.pse.cz) nebo RM-Systému ( http://www.rmsystem.cz). V případě akcií, které již byly z těchto trhů vyloučeny a již se s nimi dále na těchto trzích neobchoduje, je nutné se s dotazem týkajícím se obchodovatelnosti a aktuální ceny takovéto akcie obrátit na licencovaného obchodníka s cennými papíry.

V případě otevřených podílových fondů je povinností správce fondu pravidelně uveřejňovat hodnotu vlastního jmění připadající na jeden podílový list. Zároveň je správcovská společnost povinna v případě podání žádosti o odkup podílového listu takovéto žádosti vyhovět a do 15 dnů odkoupit podílový list otevřeného podílového fondu za jeho aktuální hodnotu vyhlášenou ke dni podání žádosti. Informace o aktuálním kurzu otevřených podílových fondů jsou k dispozici ve vybraných denících v sekcích věnovaných ekonomice, případně je lze v rámci zákonné povinnosti nalézt přímo na webových stránkách konkrétního správce fondu.

Během posledních několika let došlo v oblasti legislativy upravující jednotlivé formy investování do cenných papírů ke změnám, jejímž následkem mohlo dojít ke změně názvu, přeměně formy, zániku či případně i ke sloučení vybraných společností či fondů. V těchto případech je nutné zjistit případného nástupce daného subjektu. V této souvislosti ČNB doporučuje jako první krok pokusit se nalézt relevantní informace o změnách, které nastaly, s využitím informačních technologií (počítače, Internet). S pomocí textových vyhledávačů lze obvykle nalézt tiskové zprávy společností týkající se uskutečněných změn. V případě, že dané informace se občanovi touto cestou nepodaří dohledat, je možné obrátit se na ČNB, a to písemnou formou, a požádat o vyhledání a zaslání aktuálních identifikačních údajů a informací o daném subjektu. V návaznosti na takto získané informace pak lze doporučit pravidelné sledování událostí týkajících se daného subjektu a sledovat vývoj kurzu daného cenného papíru. Výše uvedené informace, vzhledem k časové náročnosti na jejich vyhledávání, neposkytuje ČNB telefonicky.

Upozornění na problematiku nevýhodných výkupů a podrobné rady a návody se základními zásadami investování jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.radce-investora.cz/export/Pages/Varovani_investorum/Nevyhodne_odkupy_cennych_papiru/seznam.page.