Upozornění ČNB pro veřejnost

V souvislosti s množícími se stížnostmi spotřebitelů na jednání pracovníků pojišťoven nebo pojišťovacích zprostředkovatelů při uzavírání pojistných smluv, kdy jsou spotřebitelé mylně či nedostatečně informováni o pojistném produktu a o právech a povinnostech vyplývajících ze smluvního vztahu, si dovoluje ČNB poskytnout spotřebitelům níže uvedené rady.

Tyto rady považujeme za aktuální i v souvislosti s nabídkami snadného přivýdělku pro studenty, kdy se za těmito nabídkami může skrývat právě zprostředkování pojištění (či jiných služeb na finančním trhu), přičemž studenti často nevědí, že poskytování těchto služeb je regulováno právními předpisy.

  • Mějte na paměti, že podpisem smlouvy na sebe přebíráte nejen práva, ale i závazky a po podpisu smlouvy se její ustanovení stávají závaznými. Nepodepisujte proto smlouvy a neplaťte peníze ve vypjatých situacích. V klidu si vše rozmyslete a seznamte se s celým obsahem smlouvy. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou i všeobecné pojistné podmínky, popřípadě smlouva může odkazovat i na další dokumenty, a proto se podrobně seznamte i s nimi.
  • Pokud je Vám zprostředkovatelem či pracovníkem pojišťovny nabízena při uzavírání pojistné smlouvy určitá speciální výhoda, ujistěte se, zda je tato výhoda uvedena i ve smlouvě. Ústní sliby totiž v případě sporu většinou nemůžete prokázat. Písemný příslib výhody je důležitý i v případě, že jste zprostředkovatelem či pracovníkem pojišťovny přesvědčován k přepracování stávající smlouvy na novou, dle jejich tvrzení výhodnější smlouvu.
  • Mějte na paměti, že zájemci musí být před uzavřením pojistné smlouvy písemně a srozumitelným způsobem oznámeny informace v rozsahu uvedeném v § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Při uzavírání pojistné smlouvy prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele Vám pak zprostředkovatel musí navíc poskytnout písemně další informace, a to v rozsahu § 21 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Tento písemný záznam z jednání (popřípadě jeho kopii) si vždy od zprostředkovatele vyžádejte a současně si odkontrolujte, zda je tento záznam zprostředkovatelem podepsán.
  • V případě, že budete osloveni s nabídkou na zprostředkování pojistného produktu dalším osobám s příslibem provize za sjednání pojistných smluv, mějte na paměti, že zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví je regulována zákonem č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pojišťovacím zprostředkovatelem je osoba zapsaná v registru vedeném ČNB. Pro zápis do tohoto registru je vyžadována mj. důvěryhodnost a určitá odborná způsobilost. Podmínku odborné způsobilosti musí splňovat též zaměstnanci pojišťovacího zprostředkovatele, kteří se přímo na zprostředkování pojištění podílejí. Pokud byste tedy zprostředkovávali pojištění v rozporu s tímto zákonem, jednalo by se z Vaší strany o nezákonnou činnost! Pokud budete splňovat požadavky pro vykonávání zprostředkovatelské činnosti, mějte na paměti, že se pojišťovací zprostředkovatel dopustí správního deliktu tím, že od Vás jako od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti, vyžaduje složení vstupního poplatku jako podmínku výplaty příštích odměn za tuto činnost nebo Vaši odměnu odvozuje od získávání dalších osob pro tuto činnost.
  • Mějte na paměti, že pojišťovací zprostředkovatel nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.
  • Cílovou skupinou některých pojišťovacích zprostředkovatelů se stávají mladí lidé od 18 do cca 26 let, kteří nemají ještě dostatek životních zkušeností a přesně si neuvědomují následky učiněného právního úkonu. Zvláště ti by měli dbát zvýšené opatrnosti při podepisování smluvních dokumentů, zejména v případě, je-li na ně činěn nátlak a nemohou si vzít smlouvu k prostudování domů.

V souvislosti s výše uvedenými radami Vás dále upozorňujeme, že ČNB vyřizuje stížnosti klientů na pojišťovny či pojišťovací zprostředkovatele pouze v rozsahu svých pravomocí. Pojistná smlouva je dvoustranný právní úkon, charakterizovaný rovností účastníků pojištění, a pokud se některá ze smluvních stran cítí jednáním druhé smluvní strany zkrácena na svých právech, je jediným kompetentním orgánem pro řešení takových sporů soud. V případě zjištěných závažných nedostatků na straně pojišťovny či zprostředkovatele, je ČNB oprávněna uložit těmto subjektům adekvátní sankční opatření, nemůže však ovlivnit Váš soukromoprávní vztah s  pojišťovacím zprostředkovatelem nebo Váš vztah s pojišťovnou (např. zrušit Vaši smlouvu s pojišťovnou).

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB