Upozornění ČNB na změny související s novelou devizového zákona

Upozornění ČNB na změny související s novelou devizového zákona

Česká národní banka spolu s Ministerstvem financí připravila novelu zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „devizový zákon“). Novela je do legislativního procesu předkládána jako součást změnového zákona, který doprovází návrh nového zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Důvodem k přípravě novely devizového zákona je totiž především směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, která na členské státy klade nové požadavky v oblasti boje proti praní tzv. špinavých peněz a financování terorismu. Chystaná novela implementuje také směrnici č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji (MiFID).

Devizový zákon v současné době upravuje zejména činnost osob provádějících nákup cizí měny na základě koncesní listiny ke směnárenské činnosti a osob provádějících prodej cizí měny v hotovosti na základě devizové licence. Mezi subjekty regulované devizovým zákonem patří také osoby provádějící bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo poskytující peněžní služby. Za nejdůležitější zamýšlené změny pro jednotlivé subjekty regulované devizovým zákonem lze označit následující:

 • Podmínka „způsobilých a řádných“ osob
  Veškeré stávající i budoucí subjekty podléhající regulaci devizového zákona budou povinny prokázat, že osoby, které řídí jejich podnikání, nebo které jsou tzv. skutečnými majiteli ve smyslu čl. 3 bod 6. směrnice 2005/60/ES, jsou osoby způsobilé a řádné – tj. že jsou bezúhonné a případně též dostatečně kvalifikované pro výkon směnárenské činnosti. Tyto požadavky budou muset prokázat i stávající držitelé koncesních listin ke směnárenské činnosti a všech druhů devizových licencí, a to v době 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy. Pokud tak neučiní, jejich oprávnění po uplynutí této doby ze zákona zaniknou.
 • Registrace ke směnárenské činnosti
  Fyzické i právnické osoby, provádějící nákup či prodej cizí měny v hotovosti, budou v budoucnu tuto činnost vykonávat pouze na základě registrace. Registraci i dohled nad směnárnami bude vykonávat Česká národní banka. Jak nákup, tak i prodej cizí měny v hotovosti budou pro registrovaný subjekt moci provádět pouze osoby, které absolvovaly školení zaměřené na rozpoznávání padělaných či pozměněných peněžních prostředků pořádané Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou. Směnárenská činnost bude vyňata z působnosti zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Novou právní úpravou bude odstraněna stávající dvoukolejnost, spočívající v tom, že koncesní listina ke směnárenské činnosti opravňuje jejího držitele (fyzickou či právnickou osobu) pouze k provádění nákupu cizí měny v hotovosti. K provádění prodeje cizí měny v hotovosti je v současné době třeba devizová licence, která však může být udělena pouze právnické osobě, která již po dobu 12 měsíců vykonává nákup cizí měny v hotovosti v souladu s právními předpisy.
 • Devizová licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou
  Na základě devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou bude devizové místo oprávněno provádět nebo zprostředkovávat pouze tzv. promptní (spotové) bezhotovostní obchody s cizí měnou. Finanční deriváty, jejichž podkladovým aktivem je měna, jakož i obchody realizované za účelem získání kurzového rozdílu budou moci být prováděny pouze na základě povolení ve smyslu zvláštních právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu (povolení obchodníka s cennými papíry). Přechodné období k získání nového oprávnění k provádění tohoto typu obchodů s měnami by mělo být stanoveno v délce 9 měsíců od nabytí účinnosti zákona.
 • Devizová licence k poskytování peněžních služeb
  Subjekty zprostředkovávající úhrady z tuzemska do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí do tuzemska (tzv. peněžní služby) budou – stejně jako směnárny – tuto činnost moci vykonávat pouze prostřednictvím osob, které absolvovaly školení zaměřené na rozpoznávání padělaných či pozměněných peněžních prostředků pořádané Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou. Stávající držitelé tohoto typu licencí budou mít ke splnění nové povinnosti k dispozici přechodné období v délce 18 měsíců od nabytí účinnosti novely devizového zákona.
 • Provozovny
  Veškeré výše uvedené subjekty budou moci činnosti registrované či licencované dle devizového zákona vykonávat pouze v provozovnách, které byly předem zaevidovány Českou národní bankou.
 • Nabytí účinnosti novely devizového zákona se předpokládá do konce prvního pololetí 2008. Česká národní banka proto upozorňuje, že navrhované změny mohou v průběhu legislativního procesu doznat změn.