Tisková zpráva Komise pro cenné papíry a České národní banky

V rámci zefektivnění dozoru nad devizovým trhem byla navázána úzká spolupráce mezi Komisí pro cenné papíry (Komise) a Českou národní bankou (ČNB). Při vzájemných jednáních bylo zjištěno, že ve vztahu k určitým operacím, resp. instrumentům využívaným na devizovém trhu nejsou zcela jednoznačně vymezeny kompetence obou správních orgánů. Zástupci obou institucí po diskusích a zvážení právních analýz dospěli k názoru, že na některé operace s finančními deriváty se vztahuje jak kompetence Komise , tak kompetence ČNB.

Účelem devizového zákona a zákona o cenných papírech je ochrana určitých práv a státem chráněných zájmů. Devizový zákon chrání devizové hospodářství České republiky a její národní měnu. Cílem zákona o cenných papírech je regulace finančního trhu a ochrana investorů.

V současnosti je vzhledem ke znění zákona o cenných papírech a devizového zákona situace osob s licencí obchodníka s cennými papíry a s devizovou licencí ČNB následující:

I. držitelé licence obchodníka s cennými papíry, kteří v současné době již poskytují zákazníkům investiční služby, jejichž předmětem je nákup/prodej nebo zprostředkování nákupu/prodeje investičních instrumentů obchodovaných na devizovém trhu, další oprávnění (devizovou licenci od ČNB) nepotřebují;

II. v případě, že devizové místo v rámci své činnosti povolené devizovou licencí může provádět pro zákazníky nákup/prodej nebo zprostředkování nákupu/prodeje finančních derivátů, jejichž podkladovým aktivem je cizí měna, nepotřebuje k této činnosti licenci obchodníka s cennými papíry od Komise.

Obchodníci s cennými papíry a devizová místa s příslušnou devizovou licencí tak mají v určitém rozsahu oprávnění ke stejným činnostem. ČNB i Komise tuto situaci považují za nežádoucí a odporující požadavkům na harmonizaci práva ČR s právem EU. ČNB a Komise budou spolupracovat na odstranění této dvojkolejnosti tak, aby byl nastaven jednoznačný a transparentní rámec pro poskytování služeb investorům v případě obchodování na devizovém trhu a aby bylo dosaženo harmonizace s požadavky práva EU.

ČNB i Komise dále důrazně upozorňují, že zákazníkům/investorům mohou poskytovat služby nákupu/prodeje nebo zprostředkování nákupu/prodeje ve vztahu k devizovým hodnotám a k investičním instrumentům pouze licencované osoby. Osoby nabízející služby zákazníkům bez příslušného povolení (devizové licence, licence obchodníka s cennými papíry) by se dopouštěly trestného činu neoprávněného podnikání.

Zákazníci využívající služeb takovýchto osob se vystavují značnému riziku zpronevěry finančních prostředků, které by takové osobě svěřili.

Komise i ČNB budou tvrdě postupovat proti osobám bez příslušného povolení ("černým obchodníkům'), které nesplňují ani základní předpoklady k poskytování těchto služeb a zneužívají důvěru klientů.

Seznam osob, které nabízejí služby na devizovém trhu bez příslušného povolení lze nalézt na internetu na www.sec.cz.

Seznam devizových míst s příslušnou devizovou licencí je možno nalézt např. na internetu na www.cnb.cz.

Seznam licencovaných obchodníků s cennými papíry je možno nalézt na internetu na www.sec.cz.

Radka Procházková, Komise
Pavel Palivec, ČNB