Stanovisko České národní banky k aktivitám společnosti HILD v České republice

Česká národní banka nepovažuje na základě dostupných informací připravované aktivity společnosti HILD za regulovanou činnost ve své působnosti. Společnost HILD nenabízí plnění pro případ nahodilé události v budoucnu, ale pravidelný důchod (a zřízení věcného břemene dožití) jako protihodnotu za koupi nemovitosti. V tomto případě nepanuje žádná nejistota o začátku pravidelného vyplácení jednotlivých splátek kupní ceny, neboť splátky jsou vypláceny již od chvíle podpisu smlouvy. Chybí zde prvek nejistoty, zda se klient začátku vyplácení dožije či nikoli. Nabízená služba proto nenaplňuje definici pojišťovací činnosti dle českých právních předpisů. Potenciální obchodní vztah obsahuje pouze jedinou neznámou – počet splátek a tedy celkovou kupní cenu, což ovšem nepostačuje k podřazení právního vztahu pod pojišťovací činnost. Ustanovení o dodatečném určení kupní ceny v závislosti na události, která teprve nastane, nejsou v kupních a jiných smlouvách neobvyklá. Zatímco uzavírání pojistných smluv je vyhrazeno pojišťovnám, uzavírání kupních smluv a smluv o důchodu (dle § 842 a násl. občanského zákoníku) není výslovně vyhrazeno nikomu.

Pojišťovací činností se podle zákona o pojišťovnictví rozumí uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu a některé doplňkové a podpůrné aktivity (viz § 2 odst. 1 písm. e)). Pojistná smlouva je v § 2 zákona o pojistné smlouvě definována jako smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Nahodilou událostí je událost, o níž se neví zda nebo kdy nastane. Navazující úprava životního pojištění stanoví v § 54 zákona o pojistné smlouvě, že v životním pojištění lze pojistit fyzickou osobu zejména pro případ smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby. Výčet životních pojištění je tedy zjevně demonstrativní, ale vždy musí být splněny podmínky § 2, tedy k plnění (platbě) musí dojít v případě vzniku nahodilé události. Jiné prvky nahodilosti nejsou relevantní.

Aktivity společnosti HILD nenaplňují ani definici penzijního připojištění podle příslušného zákona. Činností penzijního připojištění se rozumí shromažďování peněžních prostředků od jeho účastníků (a státu), nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Uvedený právní vztah bude mít pravděpodobně formu tzv. smíšené smlouvy zahrnující mj. znaky kupní smlouvy a smlouvy o důchodu.

S ohledem na skutečnost, že se charakter nabízené služby podstatě pojištění blíží (dlouhodobé závazky s vysokými nároky na kapitál s rizikem ztráty v důsledku nahodilé události – dožití se vyššího, než předpokládaného věku) považuje Česká národní banka za potřebné a vhodné tuto činnost do budoucna regulovat. Česká národní banka je připravena zahájit v tomto směru diskusi s Ministerstvem financí, jakožto gestorem nad primární legislativou v oblasti finančního trhu.

Do přijetí relevantní právní úpravy podléhá činnost společnosti HILD v České republice obecným předpisům upravujícím podnikání. Zájmy spotřebitelů hájí v takovém případě Česká obchodní inspekce, a to zejména na základě zákona o ochraně spotřebitele.

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB