Rozhodnutí ČNB o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti pro společnost Wüstenrot pojišťovna a.s.

Dne 12.5.2008 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB č.j. 2008/6505/570 ze dne 9.5.2008, kterým bylo společnosti Wüstenrot pojišťovna a.s., se sídlem náměstí Kinských 602/2, Praha 5, PSČ 150 00 (dále jen: „Wüstenrot pojišťovna a.s.“), uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Správní řízení o udělení povolení Wüstenrot pojišťovně a.s. bylo zahájeno doručením žádosti společnosti Wüstenrot & Württembergische AG, se sídlem Gutenbergstraβe 30, Stuttgart a společnosti Wüstenrot Verwaltungs und Dienstleistungen GmbH, se sídlem Alpenstraβe 61, A-5033 Salzburg, Rakouská republika, zakladatelů Wüstenrot pojišťovny a.s.

V průběhu správního řízení předložili žadatelé všechny podklady požadované zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZPoj“), a současně bylo řízením zjištěno, že Wüstenrot pojišťovna a.s. splnila všechny podmínky pro udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti. ČNB tak v zákonné lhůtě vydala kladné rozhodnutí a povolení Wüstenrot pojišťovně a.s. udělila.

Základní informace o Wüstenrot pojišťovně a.s.:

Základní kapitál:
156 000 000,- Kč

Sídlo:
náměstí Kinských 602/2, Praha 5

Akcionáři:
Wüstenrot & Württembergische AG (74% základního kapitálu Wüstenrot pojišťovny a.s.)
Wüstenrot Verwaltungs und Dienstleistungen GmbH (26% základního kapitálu Wüstenrot pojišťovny a.s.)

Rozsah povolení:

I. Wüstenrot pojišťovně a.s. bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle následujících odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 ZPoj, část B:

B 1 – Úrazové pojištění
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady škody,
c) s kombinovaným plněním,
d) cestujících.

B 2 – Pojištění nemoci
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady škody,
c) s kombinovaným plněním,
d) smluvní zdravotní pojištění.

B 3 – Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech
a) motorových,
b) nemotorových.

B 7 – Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek.

B 8 – Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 ZPoj způsobených
a) požárem,
b) výbuchem,
c) vichřicí,
d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy),
e) jadernou energií,
f) sesuvem nebo poklesem půdy.

B 9 – Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 ZPoj vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8 části B přílohy č. 1 ZPoj, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami.

B 10 – Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající
a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,
b) z provozu drážního vozidla,
c) z činnosti dopravce.

B 13 – Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 části B přílohy č. 1 ZPoj
a) odpovědnost za škodu na životním prostředí,
b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením,
c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku,
d) ostatní.

B 18 – Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby).

II. Wüstenrot pojišťovně a.s bylo uděleno povolení k provozování následujících činností souvisejících s pojišťovací činností:

  • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle ZPoj,
  • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle ZPoj,
  • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj,
  • vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí,
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření,
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování hypotečních úvěrů.

Činnost Wüstenrot pojišťovny a.s. bude podléhat dohledu ČNB.