Rozhodnutí ČNB o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti pro společnost AXA neživotní, a.s.

Dne 12.5.2008 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB č.j. 2007/6508/550 ze dne 9.5.2008, kterým bylo společnosti AXA neživotní, a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Správní řízení o udělení povolení pojišťovně bylo zahájeno doručením žádosti společnosti AXA neživotní, a.s.

V průběhu správního řízení žadatel předložil všechny podklady požadované zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZPoj“), a současně bylo řízením zjištěno, že AXA neživotní, a.s. splnila všechny podmínky pro udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti. ČNB tak v zákonné lhůtě vydala kladné rozhodnutí a povolení společnosti AXA neživotní, a.s. udělila.

Základní informace o AXA neživotní, a.s.:

Základní kapitál:

156 000 000,- Kč

Sídlo:

Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00

Akcionáři:

AXA SA (jediný akcionář)

Rozsah povolení:

I. Společnosti AXA neživotní, a.s. bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle následujících odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 ZPoj, část B:

B 1 – Úrazové pojištění

a) s jednorázovým plněním
d) cestujících

B 3 – Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech

a) motorových
b) nemotorových

B 7 – Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek

B 8 – Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 ZPoj způsobených

a) požárem
b) výbuchem
c) vichřicí
d) přírodnímy živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy)
f) sesuvem nebo poklesem půdy

B 9 – Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 ZPoj vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8 části B přílohy č. 1 ZPoj, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami

B 10 – Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající

a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla
c) z činnosti dopravce

B 13 – Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 části B přílohy č. 1 ZPoj

c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
d) ostatní

B 16 – Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících

a) z výkonu povolání
d) ze ztráty zisku
h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu
j) z ostatních finančních ztrát

B 17 – Pojištění právní ochrany

B 18 – Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby).