Rozhodnutí ČNB o udělení bankovní licence BMS nabylo právní moci dne 6. 5. 2008

Banka mezinárodní spolupráce, a.s., Praha
(dále jen „BMS“)

Rozhodnutí ČNB, kterým se BMS uděluje bankovní licence, nabylo právní moci dne 6.5.2008.

Správní řízení o udělení bankovní licence BMS bylo zahájeno dne 20.4.2007 doručením žádosti První česko-ruské banky, společnosti s ručením omezeným, Moskva, Ruská federace (dále jen „PČRB“). PČRB podléhá dohledu Centrální banky Ruské federace.

PČRB je jediným zakladatelem BMS. O udělení bankovní licence pro BMS žádala celkem třikrát. Řízení o první žádosti z února 2004 bylo rozhodnutím ČNB zastaveno podle § 40 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách). Druhá žádost z dubna 2005 byla ČNB zamítnuta, protože žadateli se nepodařilo splnit všechny podmínky stanovené zákonem o bankách v § 4 odst. 5 pro udělení bankovní licence.

V rámci třetí žádosti z dubna 2007 žadatel předložil podklady požadované vyhláškou č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou a jak bylo řízením zjištěno, splnil podmínky pro udělení bankovní licence ve smyslu citovaného § 4 odst. 5 zákona o bankách. Na základě splnění zákonných podmínek vydala ČNB dne 17.4.2008 kladné rozhodnutí a bankovní licenci BMS udělila.

Základní informace o BMS:

Základní kapitál BMS: 600 000 000,- Kč (plně splacen před vydáním rozhodnutí)

Sídlo: Praha

Jediný akcionář BMS: PČRB (100% akcií BMS)

Předmět činnosti BMS:

§ 1 odst. 1 zákona o bankách

a) přijímání vkladů od veřejnosti,

b) poskytování úvěrů,

§ 1 odst. 3 zákona o bankách

a) investování do cenných papírů na vlastní účet,

b) finanční pronájem (finanční leasing),

c) platební styk a zúčtování,

d) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,

e) poskytování záruk,

f) otvírání akreditivů,

g) obstarávání inkasa,

k) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků),

l) poskytování bankovních informací,

m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,

o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci.

Bankovní dohled nad činností BMS bude vykonávat ČNB. ČNB bude vykonávat i bankovní dohled na konsolidovaném základě nad příslušným konsolidačním celkem.