Regulátoři finančního trhu podepsali novou dohodu o vzájemné spolupráci

Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, předseda Komise pro cenné papíry František Jakub a ministr financí Bohuslav Sobotka podepsali dohodu o vzájemné spolupráci při výkonu bankovního dohledu a státního dozoru nad finančním trhem, která s účinností od 28. února 2003 nahrazuje dosavadní dohodu z roku 1998. Nová dohoda umožňuje pružnější, komplexnější a efektivnější spolupráci těchto tří regulatorních institucí, které vykonávají dozor nad bankami, poskytovateli služeb na kapitálovém trhu a pojišťovnami a penzijními fondy v České republice.

Hlavním, novým prvkem dohody je stanovení zásad vzájemné spolupráce při výkonu dohledu na konsolidovaném základě. Konsolidovaný dohled představuje kvalitativně vyšší formu dohledu, kdy jsou posuzována rizika ve skupině vzájemně propojených osob jako celku. Zákon o bankách v loňském roce zakotvil konsolidovaný dohled v oblasti bankovnictví. Skupiny, v jejichž čele stojí banka, jsou v současné době nejrozšířenějším typem celků, které budou podléhat tomuto druhu dohledu. V krátkodobém horizontu bude uzákoněn a vykonáván dohled na konsolidovaném základě též v oblasti pojišťovnictví a obchodníků s cennými papíry.

Nová dohoda umožňuje vytvářet pracovní skupiny složené ze zaměstnanců zainteresovaných institucí, a to především za účelem řešení problematik překračujících hranice působnosti jednotlivých regulátorů. Na úrovni odpovědných vedoucích pracovníků vznikne Výbor pro koordinaci dozoru nad finančním trhem, jehož úkolem bude formování obecných politik, koncepcí a strategií dalšího výkonu dozoru nad finančním trhem v České republice, řešení vážných systémových problémů na finančním trhu a při výkonu dozoru nad ním, vyhodnocování plnění závazků plynoucích z dohody a řešení závažných problémů vzniklých mezi stranami dohody.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB

Radka Procházková
Mluvčí Komise pro cenné papíry

Jaroslav Dědič
Mluvčí Ministerstva financí ČR