Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Česká národní banka uveřejnila na svých webových stránkách podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými  papíry. Vyhláškou bude do právního řádu České republiky plně implementován nový kapitálový koncept tzv. Basel II, obsažený v právu Evropských společenství v revidovaných směrnicích 2000/12/ES a 93/6/EHS (obě revidované směrnice nebyly dosud oficiálně publikovány).

Koncept Basel II představuje významný kvalitativní posun v regulaci bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Změny se netýkají pouze úzce technického rámce výpočtu kapitálových požadavků, ale především požadavků na vyšší kvalitu procesů řízení rizik a odpovědnost regulovaných osob samých. S implementací konceptu Basel II souvisí i změny v oblasti angažovaností, zveřejňování a posuzování aktiv. Zároveň dochází k rozšíření působnosti nového konceptu tak, aby plně pokrýval nejen regulované osoby (tj. na individuální bázi), ale zejména riziko celého regulovaného konsolidačního celku. Nová pravidla by měla platit od 1. ledna 2007.

Vyhláška by měla detailněji provádět novely zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, které bude třeba k transpozici uvedených směrnic rovněž přijmout.

Připomínky k materiálu je možné zasílat do 12. 7. 2006

a) písemně na adresu:

Česká národní banka
Odbor regulace
Na příkopě 28
115 03  Praha 1

nebo  

b) elektronicky na adresu   BASELII@cnb.cz