Plzeňská banka - informace

Akciová společnost Plzeňská banka byla založena dne 8. června 1992. Dne 23. listopadu 1992 obdržela Plzeňská banka, a.s. povolení působit jako banka (bankovní licenci). V roce 1996 získala více než 90 % podíl na bance skupina Motoinvest. Jednalo se o nákup akcií na základě komisionářských smluv uzavřených mezi Motoinvestem a Agrobankou Praha. V prosinci 1996 převedl Motoinvest akcie na Agrobanku Praha, která postupně nabyla i zbývající podíl na bance. Od září 2000 je jediným akcionářem banky Agrobanka v likvidaci. Základní kapitál Plzeňské banky činí 1 mld. Kč.

V květnu 1997 podala společnost CS fond žalobu proti Plzeňské bance. Banka byla žalována zejména za porušení povinností depozitáře v souvislosti s provedením příkazu k převodu 1,3 mld Kč na nákup akcií pro CS fondy. Banka v průběhu soudního řízení žalobě odporovala svými námitkami a pohledávku neuznala. Z tohoto důvodu banka neúčtovala o závazku a předmětnou skutečnost pouze uváděla v příloze k účetní závěrce. Tímto způsobem informovala o svém případném závazku externího auditora i veřejnost. Původní žalovaná částka 1,3 mld. Kč se snížila o částku mimosoudního narovnání na částku 1,1 mld. Kč.

Soudní jednání u krajského soudu v Hradci Králové bylo několikrát odročeno. Poslední jednání se uskutečnilo dne 10. března 2003, kdy krajský soud žalobě vyhověl a banka by dle jeho rozhodnutí měla uhradit žalovanou částku spolu s úroky z prodlení ve výši 15 % p.a. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, písemné znění banka dosud neobdržela. Banka informovala téhož dne Českou národní banku o znění rozsudku s tím, že s rozsudkem nesouhlasí a snaží se nalézt řešení.

V rámci výkonu bankovního dohledu Česká národní banka již v říjnu 1996 vydala opatření, kterým bance významně omezila provádění obchodů z hlediska jejich rizikovosti. Opatření bylo bance uloženo v návaznosti na zjištěné nedostatky v činnosti banky, změny v akcionářské struktuře a s ohledem na nevyjasněnou další strategii banky. V květnu 1997 byla na banku podána výše zmiňovaná žaloba. S ohledem na probíhající soudní spor banky s podílníky CS fondů Česká národní banka z obezřetnostních důvodů ponechala opatření doposud v platnosti se záměrem udržet v bance maximum likvidních prostředků pro ten případ, že by žaloba byla nakonec soudem uznána.

Bilanční suma banky, která je na straně aktiv tvořena především likvidními bonitními aktivy, se od konce roku 1997 pohybovala ve výši 1,2 až 1,3 mld. Kč. Vzhledem k délce trvání soudního sporu, kdy první rozhodnutí ve věci bylo přijato až po 5 letech, a s ohledem na rozhodnutí o výši příslušenství se však částka k úhradě ze strany banky v mezidobí téměř zdvojnásobila. V případě povinnosti uhradit celou částku včetně příslušenství je tak ohrožena existence banky, neboť požadovaná částka spolu s úroky z prodlení v současnosti již přesahuje celý objem aktiv banky.

Dne 11. března 2003 banka České národní bance oznámila, že v souladu s právními stanovisky nedojde k otevření bankovního provozu. Banka současně sdělila, že o vzniklé situaci jedná s právními zástupci, akcionáři i externím auditorem.

Uzavření bankovního provozu, zastavení plateb a v důsledku toho znemožnění klientům banky nakládat se svými vklady, je závažným nedostatkem v činnosti banky. Současně banka je v situaci, kdy dle svého vyjádření na základě právních posudků musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona o konkursu a vyrovnání, což podstatným způsobem brání bance, aby uvedený závažný nedostatek odstranila.

Česká národní banka byla informována o jednáních mezi bankou, jejím akcionářem a společnosti AKRO k dosažení dohody, na základě které by mohlo dojít k obnovení bankovního provozu a přístupu klientů banky ke svým vkladům. Tato jednání však dosud nebyla uzavřena. Závažný nedostatek v činnosti banky tedy přetrvává a jeho případné odstranění je vázáno na splnění celé řady skutečností, u kterých není jisté, zda nastanou či nikoliv.

Česká národní banka po posouzení výše uvedených skutečností zahájila dne 20.3. 2003 správní řízení o odnětí bankovní licence Plzeňské bance z důvodu přetrvávajícího závažného nedostatku v činnosti banky. Plzeňská banka tím, že neudržuje trvale svou platební schopnost v české měně i v cizích měnách na individuálním základě, porušila § 14 zákona o bankách. Česká národní banka stanovila lhůtu pro vyjádření banky k zahájenému správnímu řízení do 31.3. 2003.

Současně Česká národní banka oznámí Fondu pojištění vkladů neschopnost banky dostát svým závazkům za zákonných a smluvních podmínek. Vklady klientů k 20.3. 2003 představují cca 170 mil. Kč, které mělo v bance uloženo celkem 1900 vkladatelů.