Obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD) bude i nadále omezeno

Česká národní banka rozhodla o omezení obchodování s tzv. rozdílovými smlouvami (CFD) ve vztahu k neprofesionálním zákazníkům. Tímto krokem ČNB navazuje na dočasné opatření, které v květnu 2018 s celoevropskou platností vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a které omezilo uvádění na trh, distribuci a prodej tohoto investičního nástroje.

Opatření obecné povahy (pdf, 13 MB), které bylo uveřejněno na Úřední desce ČNB, nabývá účinnosti 9. 8. 2019.

Tzv. rozdílová smlouva (známá též jako CFD, z anglického contract for difference) je spekulativní derivát, který se na finančních trzích rozšířil s nástupem internetu zejména na přelomu milénia. Jde o dohodu mezi kupujícím a prodávajícím o vyplacení rozdílu mezi cenou podkladového aktiva v době otevření pozice a cenou v okamžiku uzavření pozice. Pokud zákazník správně odhadne vývoj ceny aktiva a rozdíl je kladný, vyplatí jej poskytovatel zákazníkovi. Pokud je však tento rozdíl záporný, musí jej poskytovateli vyplatit zákazník. Předmětem obchodu je tedy pouze cenový rozdíl. Podkladovým aktivem jsou měnové kurzy, akcie, cenné kovy nebo burzovní indexy a cena aktiva se obvykle určuje odkazem na dohodnutý referenční trh.

Hlavním rizikem investice do rozdílových smluv je extrémně vysoká pravděpodobnost ztráty – na počátku loňského roku bylo v celoevropském měřítku až 89 % účtů neprofesionálních zákazníků ve ztrátě. Avšak i v případech, kdy je zákazník úspěšný, jsou jeho zisky snižovány poplatky.

Problematičnost rozdílových smluv je ještě umocněna použitím tzv. pákového efektu, který sice může zvýšit zisk zákazníka, ale při špatném určení vývoje ceny může naopak značně prohloubit jeho ztrátu. Někteří klienti si neuvědomovali, že jejich ztráta může vlivem pákového efektu až několikrát převýšit vložené prostředky.

ČNB v minulosti opakovaně poukazovala na nevhodnost rozdílových smluv pro jiné než profesionální zákazníky. Profesionální zákazník je definován v zákoně o podnikání na kapitálových trzích. Obecně jde o subjekty, u kterých se předpokládá dostatečná zkušenost s obchodováním na finančních trzích. Upozornění ČNB na rizika obchodování s CFD i zprávy ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem jsou dostupná na www.cnb.cz.

Do doby, než ESMA obchodování s rozdílovými smlouvami omezila, obdržela ČNB desítky stížností poškozených klientů zahraničních obchodníků. Podle údajů ESMA došlo po zavedení omezení těchto obchodů od srpna 2018 k výraznému zlepšení situace (například počet klientských účtů s negativním zůstatkem meziročně klesl téměř sedmkrát).

Opatření obecné povahy investice do rozdílových smluv zcela nezakazuje, ale chrání neprofesionální zákazníky řadou opatření, jako je limit páky, ochrana před ztrátou vyšší než počáteční investice a zákaz některých souvisejících praktik. I v případě rozdílových smluv, které jsou nadále povolené, však platí, že nejsou vhodné pro nezkušené zákazníky, kteří nemají dostatečné znalosti, finanční rezervy ani čas pro sledování vývoje pozic. Obchodníci s cennými papíry by měli v rámci pravidel tvorby produktů pečlivě vymezit vhodný cílový trh a sami zákazníci by měli k takto rizikovým nástrojům přistupovat velmi opatrně. 

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB