Nový Etický kodex České národní banky

Dnem 1. října 2007 vstoupí v účinnost nový Etický kodex České národní banky, který schválila bankovní rada na svém jednání dne 2. srpna 2007. Etický kodex stanoví pravidla profesionální etiky, která jsou pro zaměstnance ČNB závazná podle § 50 odst. 4 zákona o České národní bance v platném znění. Tento Etický kodex nahrazuje jemu předcházející etický kodex zaměstnanců ČNB ze dne 1. dubna 2006, z jehož obsahu vychází, avšak dále jej upřesňuje.

Cílem Etického kodexu je ochrana dobré pověsti České národní banky. Za tím účelem stanoví Etický kodex zaměstnancům ČNB určitá pravidla, jejichž dodržování považuje bankovní rada za nezbytné pro udržení důvěryhodnosti ČNB při výkonu jejích statutárních úkolů. Jedná se především o pravidla v oblastech:

  • předcházení střetu zájmů zaměstnanců,
  • zneužití postavení zaměstnance,
  • vyloučení podjatosti zaměstnanců,
  • zamezení korupci,
  • zákazu využití vnitřních informací k obchodování na finančních trzích.

Zvláštní pozornost věnuje Etický kodex právě posledně zmiňované oblasti. Cílem této úpravy je předejít vzniku důvodného podezření na zneužití informací souvisejících s prováděním měnové politiky a výkonem dohledu nad finančním trhem. Proto jsou na zaměstnance vybraných organizačních útvarů ČNB kladena podstatná omezení při jejich soukromém investování do řady investičních nástrojů nebo většího množství cizí měny, včetně ohlašovací povinnosti vůči zvláštnímu vnitřnímu orgánu ČNB - tzv. Etické komisi, jejíž členy jmenuje bankovní rada.

Znění Etického kodexu ČNB je k dispozici na internetových stránkách ČNB.

 

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB