Nové znění opatření ČNB, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv (PMR)

Bankovní rada České národní banky na svém pravidelném jednání 4. 9. 2003 schválila nové znění opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv (PMR). Tento novelizovaný předpis, který vstoupí v platnost dnem 6. 11. 2003, zahrnuje dvě metodické změny vybraných parametrů povinných minimálních rezerv, a to:

  • Zahrnování zůstatků na účtech pro výběry a skládání hotovostí do plnění povinných minimálních rezerv. Podle nové úpravy bude do plnění PMR započítáván, vedle dosavadního denního konečného zůstatku na účtu platebního styku, rovněž denní konečný zůstatek účtu pro skládání a výběr hotovostí. To znamená, že denní stav plnění PMR bude výsledkem součtu zůstatků na obou těchto účtech. Zahrnutím zůstatků na účtech pro skládání a výběr hotovosti do PMR dojde rovněž ke sjednocení úročení obou uvedených účtů. V novém systému tudíž budou všechny prostředky obchodních bank na účtech u ČNB úročeny jednotně limitní úrokovou sazbou pro 2T repo operace ČNB. Z hlediska stávajícího úročení dotačních účtů, které činí 0,5%, bude tedy úroková sazba pro obchodní banky výhodnější. Současně tato metodická změna umožňuje snížit celkový objem prostředků obchodních bank vázaných u ČNB a tím zvyšuje možnost jejich efektivního umístění na finačním trhu.
  • Udržovací období povinných minimálních rezerv se mění z pevných kalendářních dní na pevné dny v týdnu. Udržovací období začíná vždy první čtvrtek v měsíci a končí středou před prvním čtvrtkem v měsíci následujícím. Dosavadní praxe ukazuje, že stanovení začátků a konců udržovacích období na pevné dny týdne je z hlediska řízení likvidity vhodnější. Počátek/konec jednotlivých cyklů PMR nespadá do víkendů a tím je omezeno nežádoucí vytváření kumulativů volných rezerv. Obchodní banky, tak mají větší možnost efektivně řídit denní likviditu, veškeré volné rezervy (nad stanovenou výši PMR) optimálně umisťovat na trhu a tím dosahovat jejich vyššího zhodnocení. Tato úprava rovněž částečně zohledňuje úpravu metodiky připravovanou ECB pro příští rok.

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv bude zveřejněno ve Věstníku České národní banky.

Alice Frišaufová, mluvčí ČNB