Nominace do výboru pro finanční trh - společná tisková zpráva MF ČR a ČNB

Ministerstvo financí ČR nominovalo do Výboru pro finanční trh náměstka ministra financí Tomáše Prouzu a ředitelku odboru legislativy finančního trhu Kláru Cetlovou. Česká národní banka nominovala jako svou zástupkyni ve výboru vrchní ředitelku a členku bankovní rady Michaelu Erbenovou.

Výbor pro finanční trh vznikl jako součást projektu integrace institucí dohledu nad finančním trhem do České národní banky. Bude složen ze sedmi členů, z nichž tři budou voleni Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny na návrh profesních asociací působících na finančním trhu, dva budou jmenováni ministrem financí; dále bude v souladu se zněním zákona o České národní bance členem výboru finanční arbitr a jeden z členů bankovní rady ČNB. "Toto pestré složení zajistí, aby byla ve výboru zohledněna celá škála odborných názorů a zájmů trhu, státu i spotřebitelů," říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí. Výbor pro finanční trh nebude mít žádné přímé exekutivní pravomoci. "Počítáme s tím, že diskuse v rámci nově vznikající platformy se budou soustředit na koncepční otázky dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, nové trendy v této oblasti a nebudou se vyhýbat ani případným systémovým problémům při výkonu dohledu," uvedla Michaela Erbenová, členka bankovní rady ČNB.

Poznámka pro editory:

S účinností od 1. 4. 2006 předpokládá zákon o České národní bance novelizovaný zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem zřízení Výboru pro finanční trh (dále jen "Výbor').

Jeho legislativní zakotvení obsahují ustanovení § 45a a násl. zákona o České národní bance, která vymezují následující činnosti Výboru (§ 46d):

Výbor sleduje a projednává:

a) obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem,

b) významné nové trendy na finančním trhu, v jeho dohledu nebo regulaci,

c) systémové otázky finančního trhu a výkonu dohledu nad ním, a to vnitrostátní i mezinárodní povahy.

Výbor je oprávněn předkládat stanoviska a doporučení v oblastech uvedených v odstavci 1 bankovní radě ČNB a Ministerstvu financí.

Výbor dostává alespoň dvakrát ročně zprávu o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem včetně vydaných rozhodnutí od ČNB, MF a finančního arbitra. Tyto informace může získávat i na žádost.

Výbor se po projednání může vyjádřit ke zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem.

 

Pavlína Bolfová
ředitelka
samostatný odbor komunikace ČNB

Petra Krainová
Tisková mluvčí MF ČR