MiFID průvodce spotřebitele

Česká národní banka zpřístupnila na svých webových stránkách dokument pod názvem „MiFID: průvodce spotřebitele (pdf, 1,9 MB)“ s podtitulem „Investování do finančních produktů“.  Průvodce spotřebitele vznikl v rámci práce Výboru evropských regulátorů cenných papírů (The Committee of European Securities Regulators – CESR), kde působí také Česká národní banka.

Průvodce si klade za cíl srozumitelně vysvětlit širší investorské veřejnosti praktické uplatnění nové směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). Tato směrnice byla promítnuta do českého práva poslední novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Dokument se soustřeďuje především na povinnosti obchodníků s cennými papíry ve vztahu k jejich zákazníkům. Představuje jednotlivé kroky, které provázejí základní fáze investičního procesu, a přiřazuje jim konkrétní povinnosti obchodníků s cennými papíry. Zároveň poukazuje na odlišnosti v míře ochrany, kterou stanovuje směrnice pro drobného zákazníka nebo profesionálního investora.

Česká národní banka se vydáním průvodce připojuje k společné iniciativě orgánů dohledu nad finančním trhem států Evropské unie a zároveň jím naplňuje jedno ze svých poslání, jímž je osvěta v oblasti kapitálového trhu. Dokument by měl pomoci českým investorům zorientovat se v nových pravidlech kapitálového trhu a přispět k jejich kvalifikovanému rozhodování při využívání služeb zejména obchodníků s cennými papíry.


MiFID - Směrnice č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID) nahrazuje směrnici č. 93/22/EHS o investičních službách (ISD). Směrnice MiFID je transponována do českého právního řádu zejména novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a dále změnou prováděcích právních předpisů upravujících pravidla při poskytování investičních služeb. Jedním z cílů této směrnice je sladit ochranu investorů v celé Evropě. MiFID vychází z konceptu různé míry ochrany investorů v závislosti na jejich míře znalostí a zkušeností s investováním do finančních produktů.