Jednání bankovní rady ČNB - stanovisko České národní banky k revizi „Paktu stability a růstu“

Bankovní rada ČNB diskutovala na svém dnešním jednání reformu Paktu stability a růstu (dále jen Paktu), kterou ve dnech 22. - 23. března 2005 schválila Evropská rada. Bankovní rada se znepokojením konstatovala, že úpravy Paktu povedou k jeho výraznému oslabení, a to především z pohledu jeho transparentnosti, vynutitelnosti cílů a principu rovného zacházení. Zároveň mohou vést k ohrožení stabilního a neinflačního vývoje v Evropské unii.

Je primární odpovědností a úkolem každé vlády, aby si uvědomila makroekonomický význam zdravých veřejných rozpočtů. Z tohoto pohledu pravidla Paktu vytvářejí pouze rámec pro koordinaci fiskální politiky na evropské úrovni, který je však z hlediska úspěšného fungování Hospodářské a měnové unie klíčový.

Navzdory výhradám k rozvolnění definice a vynucování cílů Paktu (zohlednění řady faktorů při určení střednědobého cíle fiskální politiky, udělení některých výjimek při překročení 3% hranice schodku, možnost prodloužení lhůt pro nápravu nadměrného deficitu apod.) ČNB pozitivně vnímá posílení Paktu v jeho preventivní části, směřující k zodpovědné fiskální politice v příznivých obdobích. To může být přínosem pro dodržování fiskální disciplíny na evropské úrovni.

Česká národní banka nesdílí úvahy, že by revize Paktu mohla vést k dřívějšímu přijetí eura Českou republikou v důsledku změkčení fiskálních cílů. Splnění maastrichtských kritérií ve fiskální oblasti je podmínkou nutnou, nikoliv však postačující, k hladkému přijetí eura. Rozhodnutí o přijetí eura by mělo být výsledkem celkového posouzení ekonomických podmínek, včetně vyhodnocení schopnosti veřejných rozpočtů chovat se do budoucna odpovědně a přispívat ke stabilnímu vývoji ekonomiky. Konsolidace českých veřejných financí by měla i nadále pokračovat s ohledem na vlastní zájmy České republiky i budoucí splnění cílů Paktu.

Česká národní banka bude i nadále otázky spojené s fiskálními pravidly a jejich dodržováním v Evropské unii monitorovat a pečlivě analyzovat.