Jednání bankovní rady ČNB

Bankovní rada České národní banky projednala dne 10. února 2004 materiál "Zpráva o zapojení ČNB do činnosti orgánů a institucí EU v prvním roce členství ČR v EU', který shrnuje výsledky integrace a hodnotí plnění závazků splatných v souvislosti se vstupem do EU ve výše uvedeném období.

Vstupem České republiky do EU se ČNB stala součástí Evropského systému centrálních bank. Její experti působí i v poradních orgánech Evropské komise a Rady Evropské unie. Činnost zástupců ČNB ve výše uvedených orgánech a institucích přispěla k integraci ČNB do evropských struktur. ČNB se aktivně účastnila i diskuse o řešení evropských problémů - např. revize Paktu stability a růstu, diskuse o kritériích pro vstup do eurozóny apod.

V souladu s přijatými střednědobými prioritami budou nadále evropské aktivity ČNB spočívat především v aktivní účasti a spolupráci v Evropském systému centrálních bank a dále směřovat zejména k přípravě a realizaci opatření při zavádění eura v České republice a k podpoře stability finančního sektoru. ČNB bude i nadále klást důraz na zabezpečování souladu práva ve své působnosti s platnou evropskou legislativou.

Pavel Zúbek, odbor komunikace ČNB