Informace ČNB k dokončení transformace Citibank a.s. na pobočku zahraniční banky Citibank Europe plc

ČNB informuje veřejnost, že došlo k dokončení procesu transformace dceřiné společnosti Citibank a.s. na pobočku irské banky Citibank Europe plc, podnikající v České republice na základě jednotné licence. ČNB zároveň sděluje, že tuzemská pobočka irské banky Citibank Europe plc primárně podléhá regulaci a dohledu irského regulátora podle země sídla zahraniční banky.

Podrobnější informace k procesu transformace:

Citibank a.s. převedla k datu 1.1.2008 podnik na irskou banku Citibank Europe plc působící v ČR prostřednictvím pobočky na základě jednotné licence. Své klienty banka informovala o změně písemně, veřejnost byla informována tiskovou zprávou banky ze dne 10.12.2007 – viz https://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/docs/20071210.doc

Dne 11.1.2008 požádala Citibank a.s., která již od 1.1.2008 nevykonávala žádnou činnost (v té pokračovala a nadále pokračuje Citibank Europe plc, organizační složka), o udělení předchozího souhlasu k usnesení valné hromady podle § 7a odst. 1 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. k rozhodnutí, že dosavadní banka nadále nebude vykonávat činnost, ke které je třeba bankovní licence. Souhlas byl bance udělen rozhodnutím ČNB ze dne 8.4.2008, čj. 2008/4769/570, které nabylo právní moci dne 25.4.2008.

Dne 20.5.2008 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Citibank a.s., že ode dne tohoto rozhodnutí již nadále nebude vykonávat činnost, ke které je třeba bankovní licence.

Podle § 7a odst. 1 písm. c) zákona o bankách tak bankovní licence společnosti Citibank a.s. zanikla k datu 20.5.2008. Současně byla změněna i obchodní firma společnosti na Citi a.s. Veškeré činnosti, závazky a pohledávky této společnosti přešly již k 1.1.2008 v souladu se smlouvou o převodu podniku na Citibank Europe plc.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB