Globální celní záruky

Bankovní dohled České národní banky vydal dne 26. 2. 1999 úřední sdělení, týkající se poskytování globálních záruk za celní dluh. Tyto záruky, vydávané podle příslušné vyhlášky ministerstva financí, neumožňují kvantifikovat riziko, které banky jejich vydáním podstupují. Proto pokládá bankovní dohled vydávání těchto záruk za neobezřetné a doporučil bankám vztahy, vyplývající z těchto záruk ukončit do 30. 6. 1999. Úřední sdělení bylo vydáno po jednání s Generálním ředitelstvím cel a poté, kdy bylo přislíbeno, že nejpozději ve stejné lhůtě vstoupí v platnost i novela příslušné vyhlášky ministerstva financí, která stanoví nové závazné podoby záručních listin a umožní tak bankám vydávat tyto záruky v souladu s principy obezřetnosti. Novela vyhlášky prochází teprve nyní meziresortním připomínkovým řízením a nabude účinnosti až k 1. 7. 1999.

S cílem umožnit bankám plynulé vypovězení stávajících záruk a jejich nahrazení novými podle příloh novelizované vyhlášky, které by již měly odpovídat požadavkům regulátora, prodlužuje ČNB lhůtu stanovenou v Úředním sdělení ze dne 26. 2. t.r. o 2 měsíce, tedy do 31. 8. 1999, do kdy by banky měly administrativně tyto operace provést. Tímto opatřením jsou vytvořeny předpoklady pro zachování kontinuity fungování globálních celních záruk vydávaných bankami, jako důležitého nástroje podpory dovozních a podobných transakcí.

ČNB - Odbor veřejných informací