Etický kodex zaměstnanců České národní banky

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání konaném dne 15. května 2003 schválila Etický kodex zaměstnanců České národní banky, který obsahuje morální normy, jimiž by se zaměstnanci měli řídit při výkonu práce pro ČNB i ve svém soukromém životě. Kromě plnění povinností, jež stanoví právní předpisy a vnitřní předpisy ČNB, tak napříště bude od zaměstnanců ČNB očekáváno též dobrovolné dodržování celé řady v etickém kodexu uvedených pravidel. Ta se týkají nejen jejich vystupování při plnění pracovních povinností, ale též kupř. jejich přístupu k ochraně majetku ČNB, udržování kolegiálních vztahů, předcházení možnosti vzniku konfliktu osobních zájmů se zájmy ČNB a celkově chování, jímž by měli posilovat kredibilitu a dobré jméno ČNB.

Pavel Zúbek
odbor komunikace ČNB