Dohoda o výkonu bankovního dohledu mezi Českou republikou a Rakouskem podepsána

Dne 12. října 2001 byla podepsána dohoda o spolupráci při výkonu bankovního dohledu mezi Českou národní bankou a Spolkovým ministerstvem financí Rakouska. Jde o první smluvní dokument, který v oblasti dohledu nad bankami Česká národní banka uzavřela s partnerskou institucí členské země Evropské unie. Dohoda stanoví rámec, okruh a způsob spolupráce obou stran při projednávání žádostí osob z partnerského státu o bankovní licenci nebo o předchozí souhlas s nabytím podílu na bance v případech, kdy se vyžaduje podle příslušných zákonů České republiky a Rakouska. Dohoda rovněž upravuje postup při dohledu nad bankami, které zároveň působí v obou státech. V České republice působí celkem šest bank s rakouskou majetkovou účastí a dvě pobočky rakouských bank, jejichž podíl na aktivech celého bankovního sektoru činí celkem 23, 8 %.

Uzavřená dohoda vychází ze zásad, které se uplatňují mezi zeměmi Evropské unie při dohledu nad bankami, které současně poskytují své služby ve více státech. Výměnu informací o osobách, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu, s orgány bankovního dohledu nebo obdobných institucí jiných států České národní bance umožňuje zákon o bankách.

Dohodu podepsali za Českou národní banku člen bankovní rady a vrchní ředitel Pavel Racocha a ředitelka sekce politiky bankovního dohledu Věra Mašindová a za rakouskou stranu generální ředitel Spolkového ministerstva financí Alfred Lejsek.

Alice Frišaufová, mluvčí ČNB