Dohoda o spolupráci mezi Českou národní bankou a orgánem bankovního dohledu státu New York

Dne 23. prosince 2002 byla podepsán Dohoda o spolupráci mezi State of New York Banking Department a Českou národní bankou. Předmětem dohody je spolupráce při výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě. Tento dokument umožňuje oběma dohlížejícím autoritám vzájemnou výměnu informací o bankovních subjektech působících v příslušných státech pro výkon konsolidovaného dohledu.

Text dohody