Dohoda o spolupráci mezi Českou národní bankou a německým regulátorem

Dne 6. ledna 2003 byla podepsána mezi Českou národní bankou a regulátorem finančního trhu ve Spolkové republice Německo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dohoda o spolupráci při výkonu bankovního dohledu.

Dohoda upravuje výměnu informací potřebných pro výkon bankovního dohledu na konsolidovaném základu v bankách, jejich pobočkách a dceřiných bankách působících v obou státech a další spolupráci mezi oběma regulátory, zejména při provádění kontrol na místě.

Alice Frišaufová
mluvčí ČNB

Text dohody