Dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti finanční stability

Dne 1. června 2008 vešla v platnost Dohoda o přeshraniční spolupráci mezi orgány dohledu nad finančním trhem, centrálními bankami a ministerstvy financí EU v oblasti finanční stability.

Cílem Dohody je usnadnit řízení a řešení přeshraničních systémových finančních krizí způsobem, který minimalizuje ekonomické a sociální náklady krize a přitom podporuje tržní disciplínu a omezuje morální hazard. Dohoda o spolupráci zahrnuje 118 signatářů z 27 členských států a ECB.

Vytvoření dohody o společných principech a praktických opatřeních pro případ vzniku přeshraniční finanční krize reflektuje probíhající integraci finančních trhů a tržních infrastruktur v rámci EU, rostoucí počet velkých finančních institucí a z toho vyplývající vyšší riziko přeshraniční nákazy ovlivňující více než jeden členský stát.

Přijatá Dohoda definuje postupy a praktická opatření zaměřená na zapojení všech příslušných stran v krizových situacích a jejich přípravu při respektování stávající právní odpovědnosti příslušných orgánů.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB

Text dohody v anglickém jazyce (pdf, 308 kB)