ČNB zahájila vůči Podnikatelské družstevní záložně kroky směřující k odejmutí povolení působit jako družstevní záložna

Dne 15. března 2024 zahájila Česká národní banka (ČNB) správní řízení s Podnikatelskou družstevní záložnou směřující k odnětí povolení působit jako družstevní záložna. Důvodem k tomuto postupu byly přetrvávající závažné nedostatky v činnosti družstevní záložny zjištěné ČNB. Současně se zahájením správního řízení bylo Podnikatelské družstevní záložně předběžným opatřením s okamžitou účinností zakázáno přijímat vklady a poskytovat úvěry, a dále jí byla uložena omezení týkající se nakládání s aktivy a pasivy a omezení týkající se hotovostních operací. Vyplácení vkladů u Podnikatelské družstevní záložny není výše uvedeným předběžným opatřením omezeno.

Selhání Podnikatelské družstevní záložny je způsobeno neplněním právních povinností při její činnosti v rozsahu, délce trvání a závažnosti, se kterým právní předpisy spojují odnětí povolení působit jako družstevní záložna. Podnikatelská družstevní záložna představuje velmi malou úvěrovou instituci, jejíž bilanční suma je nižší než 150 mil Kč. Provázanost s jinými účastníky finančního systému je zanedbatelná, a tak selhání nemá dopad na stabilitu českého finančního trhu, ostatní instituce, jakož ani na financování nebo na hospodářství jako celek. S ohledem na výše uvedené ČNB shledala, že v případě Podnikatelské družstevní záložny nejsou splněny zákonné podmínky pro uplatnění opatření pro řešení krize na finančním trhu[1]. Proto ČNB dne 15. března 2024 zahájila s Podnikatelskou družstevní záložnou řízení o odnětí povolení působit jako družstevní záložna. V zájmu zajištění účelu tohoto řízení vydala ČNB zároveň předběžné opatření.

Podnikatelská družstevní záložna je aktuálně schopna splácet závazky z přijatých vkladů, a proto ČNB nyní neiniciovala u Garančního systému finančního trhu postup pro výplatu náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů dle § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Do pravomocného ukončení správního řízení s Podnikatelskou družstevní záložnou není ČNB oprávněna sdělovat jakékoli další informace.

Jakub Holas
ředitel odboru komunikace


[1] Viz https://www.cnb.cz/cs/reseni-krize-na-ft/