ČNB vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby záložního pracoviště

Realizace záložního střediska je řešena jako rekonstrukce stávající budovy archivu ČNB v Praze 5 - Zličín s doplněním o novou přístavbu. Stavební práce budou zahájeny koncem roku 2004 a dokončeny cca ve 2. čtvrtletí roku 2006. Za předpokládané datum uvedení záložního střediska do provozu je uvažován začátek roku 2007.

Realizací tohoto projektu budou odstraněna současná vysoká provozní rizika vyplývající z nevhodně umístěných současných dílčích záložních pracovišť. V současné době se ČNB nachází ve fázi výběru zhotovitele stavby. Náklady na realizaci záložního střediska budou známy po obdržení nabídek jednotlivých uchazečů a budou hrazeny z rozpočtu ČNB.

K přípravě a realizaci projektu byla v ČNB zřízena Komise pro výstavbu záložního pracoviště. Jako výkonná složka řízení a kontroly komise ustanovila projekční tým složený z odborníků a specialistů banky. Vzhledem k charakteru tohoto objektu bude od zhotovitele stavby vyžadována bezpečnostní prověrka NBÚ na příslušný stupeň utajení.

Koncepce nového záložního střediska je součástí tzv. Krizového plánu, jehož cílem je eliminovat, resp. minimalizovat možná rizika a zajistit efektivní reakci v případě vzniku nežádoucích událostí, které mohou mít negativní dopad na bankovní a finanční sektor České republiky.

O stavu příprav ČNB na krizové situace je pravidelně informována Bezpečnostní rada státu.