ČNB vstupuje do roku 2017 s organizačními změnami

V České národní bance proběhnou počátkem roku 2017 organizační změny, které se budou týkat ekonomického výzkumu, mezinárodní činnosti ČNB a agendy související s lidskými zdroji.

ČNB se rozhodla posílit ekonomický výzkum a k 1. lednu 2017 dojde k začlenění samostatného odboru ekonomického výzkumu do sekce měnové a do samostatného odboru finanční stability. Děje se tak v rámci reorganizace ekonomického výzkumu ČNB, jejímž cílem je posílení vazby mezi výzkumem a klíčovými činnostmi centrální banky, a to při současném zachování odborné kvality výzkumných publikací ČNB. Bankovní rada ČNB o této změně rozhodla na svém jednání 10. listopadu. „Jde nám primárně o posílení výzkumu a o to, aby výzkumní pracovníci byli co nejblíže páteřním činnostem banky, měnové politice a finanční stabilitě. Našim cílem je posunout již dnes vysoce kvalitní výzkum na ještě vyšší úroveň i v mezinárodním měřítku,“ uvádí viceguvernér Mojmír Hampl. V novém pojetí dojde k posílení manažerských prvků řízení při organizaci výzkumu a k jeho pružnější schopnosti reagovat na nově vznikající výzkumné priority. Nové organizační uspořádání umožní mobilitu pracovníků mezi výzkumem a analytickými činnostmi podporujícími hlavní činnosti banky. Ekonomický výzkum v oblasti měnové politiky převezme sekce měnová, ve které bude zřízen odbor ekonomického výzkumu. Na místo ředitele tohoto odboru jmenovala bankovní rada 22. prosince Jana Brůhu. Výzkum zaměřený na podporu finanční stability převezme samostatný odbor finanční stability, přičemž dojde k jeho personálnímu posílení.

Odbor Evropské unie a mezinárodních organizací přejde od 1. ledna 2017 ze sekce kancelář do sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu, a to za účelem sjednocení koordinace mezinárodní činnosti ČNB v jednom útvaru. Bankovní rada o tom rozhodla 24. listopadu a následně 8. prosince jmenovala Vojtěcha Bellinga náměstkem ředitele sekce regulace a mezinárodní spolupráce na FT pověřeného řízením odboru EU a mezinárodních organizací.

Bankovní rada ČNB dále 1. prosince rozhodla o sloučení sekce lidských zdrojů se sekcí kancelář. Většina činností doposud zajišťovaných touto sekcí přejde od 1. února 2017 do nově vzniklého odboru lidských zdrojů v sekci kancelář. Tento odbor povede Vilém Čermák, kterého bankovní rada současně zařadila na místo náměstka ředitelky sekce kancelář.

Ing. Jan Brůha, Ph.D. (40) absolvoval postgraduální studium obor ekonometrie na Vysoké škole ekonomické v Praze a v oboru ekonomická teorie v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE). Do ČNB nastoupil v roce 2005 jako ekonom v odboru vnějších ekonomických vztahů a posléze pracoval v odboru makroekonomických prognóz sekce měnové a statistiky. Od roku 2015 působil na pozici koordinátora ekonomického výzkumu a poradce bankovní rady v samostatném odboru ekonomického výzkumu.

Doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling (35), Ph.D. absolvoval studia na Právnické fakultě, Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Doktorát obhájil na Fakultě sociálních věd UK a v roce 2016 se habilitoval na Masarykově univerzitě v Brně. Vyučoval mj. na Právnické fakultě UK, Ruprechto-Karlově univerzitě v Heidelbergu a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od r. 2002 pracoval na úředních pozicích ve státní správě, a to postupně na Ministerstvu zahraničních věcí, na Ministerstvu práce a sociálních věcí a od r. 2009 do r. 2014 na Úřadu vlády, kde byl ředitelem odboru koordinace evropských politik a v l. 2011-2014 státním tajemníkem pro evropské záležitosti. V ČNB je zaměstnán od r. 2014, kdy nastoupil do funkce ředitele odboru EU a mezinárodních organizací.

Mgr. Vilém Čermák (44) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V ČNB je zaměstnán od roku 2001, kde zprvu zastával profesi hlavního metodika krizového řízení a ochrany utajovaných skutečností. V březnu roku 2002 byl pověřen zastupováním ředitele samostatného odboru krizového řízení a ochrany utajovaných skutečností a v lednu 2007 vedením referátu analýz a plánování. Od července 2007 do prosince 2008 zajišťoval a plnil povinnosti bezpečnostního ředitele ČNB a řídil samostatný odbor krizového řízení a ochrany utajovaných informací. Po sloučení samostatného odboru krizového řízení a ochrany utajovaných informací byl zařazen na vedoucí místo ředitele odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní ČNB. Od února 2011 byl zařazen na pozici ředitele odboru personálního sekce lidských zdrojů. Od dubna 2013 byl zařazen na pozici náměstka ředitelky sekce lidských zdrojů pověřeného řízením odboru personálního. V srpnu 2016 byl bankovní radou pověřen řízením sekce lidských zdrojů a od února 2017 byl pak nově zařazen na pozici náměstka ředitelky sekce kancelář pověřeného řízením odboru lidských zdrojů.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB