ČNB spouští kontaktní místo pro finanční inovace

Česká národní banka od 1. listopadu 2019 zřizuje kontaktní místo pro finanční inovace (FinTech) a připojuje se tak k evropským orgánům dohledu, které již programy na podporu inovací spustily.

Cílem vytvoření kontaktního místa je podpora zavádění inovativních technologií na českém finančním trhu prostřednictvím aktivnější a intenzivnější komunikace s jeho účastníky či zájemci o vstup na něj.

Tohoto cíle chce ČNB dosáhnout organizováním pravidelných setkání s FinTech komunitou a širší veřejností a zejména flexibilnějším vyřizováním relevantních dotazů a podnětů, které přímo souvisejí s finančními inovacemi. Pro tento účel byl zřízen kontaktní formulář umístěný na nově vytvořené internetové stránce www.cnb.cz/fintech. Jedná se tak spíše o konzultační činnost pro podnikatele a další zájemce v oblasti FinTech než o zřízení tzv. hubu či sandboxu se speciálním režimem pro inovace na finančním trhu. Na stejné webové stránce bude ČNB informovat také o pravidelných setkáních s FinTech komunitou a kulatých stolech věnovaných konkrétním tématům spojeným s finančními inovacemi.

„Pokrok a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií výrazně zasáhly i finanční svět. Uplatňování nových technologií ve finančnictví však může vyvolávat řadu nových otázek. ČNB, která má na starost regulaci finančního trhu a dohled nad ním, proto vytvořila speciální kontaktní místo. Jeho úkolem bude tyto nové otázky vyjasňovat a usnadnit tak FinTech společnostem vstup na finanční trh i jejich fungování na něm,” uvedl viceguvernér ČNB Marek Mora, který je dohlížejícím členem bankovní rady pro oblast regulace včetně FinTech. 

Přestože ČNB i nadále zaujímá ke všem účastníkům finančního trhu stejný regulatorní a dohledový přístup bez ohledu na to, jakou technologii při svých činnostech nabízejí nebo využívají, finanční inovace chápe jako způsob řešení specifických problémů a požadavků novými cestami a jako motor změn na finančním trhu. Spuštěním kontaktního místa pro FinTech ČNB usiluje nejen o minimalizování rizik spojených s nepochopením stávajících pravidel ze strany potenciálních tržních subjektů, ale i dokládá připravenost vést dialog o nových inovativních obchodních modelech a řešeních.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


Poznámky pro novináře:

  • Inovační hub
    Forma podpory, která kromě vytvoření specializovaného komunikačního kanálu zahrnuje také zřízení specializovaného organizačního útvaru, který nejen koordinuje komunikaci s tazateli, ale též sám vyřizuje agendu související s finančními inovacemi. Hlavní rozdíl oproti kontaktnímu místu tedy spočívá v existenci specializovaného útvaru, jehož zaměstnanci by měli mít kromě znalostí získaných v jednotlivých útvarech orgánu dohledu (licence, dohled nebo regulace)  také povědomí o inovacích a jejich technologických aspektech.
  • Regulatorní sandbox
    V jeho rámci umožňují orgány dohledu vybraným účastníkům trhu, kteří splní vstupní kritéria pro zařazení do režimu sandboxu, odzkoušet poskytování inovativních produktů či služeb nebo fungování inovativních obchodních modelů. Děje se tak v rámci jasně vymezeného testovacího prostředí, které pro ně vytvoří orgán dohledu. Ten také předem odsouhlasí testovací plán a podmínky fungování sandboxu, jehož aktivity zajišťuje specializovaný organizační útvar daného orgánu dohledu.