ČNB oznamuje, že ERB bank není schopna dostát svým závazkům

Česká národní banka zveřejňuje rozhodný den, kdy Garanční systém finančního trhu obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti ERB bank dostát za zákonných a smluvních podmínek svým závazkům vůči oprávněným osobám. Tímto rozhodným dnem je 11. říjen 2016.

Česká národní banka tak činí v souladu s § 41d odst. 1 a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění. Do pravomocného ukončení správního řízení s ERB bank není Česká národní banka oprávněna sdělovat jakékoli další informace.

Pro více informací: https://www.garancnisystem.cz

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace

 


Rozhodným dnem se v tomto případě rozumí den, kdy Garanční systém finančního trhu od ČNB obdrží informaci o neschopnosti banky dostát svým závazkům. Do 7 pracovních dnů od tohoto rozhodného dne pak musí být Garančním systémem zahájena výplata náhrady vkladů.

Vklady občanů i firem u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v České republice jsou ze zákona pojištěny u Garančního systému finančního trhu, a to včetně úroků, do výše maximálně 100.000 eur (cca 2,7 milionu Kč) na jednoho klienta. Náhrady se poskytují do 100 procent jejich výše, není tedy nutná žádná spoluúčast.