ČNB bude mít nový Etický kodex

Dnem 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost nový Etický kodex ČNB, který upravuje pravidla profesionální etiky zaměstnanců centrální banky. Ta mají za cíl zejména předcházet vzniku střetu zájmů nebo zneužití důvěrných informací ze strany pracovníků ČNB.

Nový Etický kodex ČNB, jehož pravidla jsou zaměstnanci ČNB povinni dodržovat podle § 50 odst. 6 zákona o České národní bance, schválila bankovní rada dne 27. října 2021.

ČNB si je vědoma svých rozsáhlých pravomocí a skutečnosti, že nakládá s velkým množstvím neveřejných informací, které se týkají zejména nástrojů a účastníků finančního trhu. Cílem etického kodexu je stanovit, kontrolovat a vymáhat pravidla jednání zaměstnanců ČNB tak, aby pomohla zamezovat poškozování dobré pověsti ČNB a zachovat důvěru veřejnosti v řádné plnění úkolů svěřených zákonem centrální bance.

Oproti stávajícímu etickému kodexu z roku 2007, který byl již desetkrát novelizován a který byl zaměřen především na pravidla obchodování s investičními nástroji a cizí měnou, došlo k rozšíření množiny pravidel souvisejících s předcházením vzniku střetu zájmů, ovlivňováním a zneužitím důvěrných informací. Kodex obsahuje jak pravidla platná pro všechny zaměstnance, tak přísnější úpravu vztahující se na zaměstnance, kteří mají přístup k cenotvorné, dohledové nebo obchodní informaci. Na tuto skupinu zaměstnanců se vztahují též pravidla pro soukromé obchodování s investičními nástroji podle přílohy kodexu.

Na dodržování etického kodexu bude nadále dohlížet pětičlenná Etická komise ČNB, v jejímž čele se po roce střídají členové bankovní rady. Komise může vedle projednávání případů podezření z porušení kodexu podat i bližší výklad některých pravidel. Na Etickou komisi ČNB má možnost se v mezích její působnosti obrátit s podnětem též veřejnost, a to prostřednictvím e-mailové adresy eticka.komise@cnb.cz.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB